badania

„QUALICON” 2019

BADANIA BIEGŁOŚCI POPRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA
Z ZAKRESU FIZYCZNO-CHEMICZNYCH ANALIZ WODY QUALICON 2019

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.


Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody do spożycia.

Program QUALICON jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2019 r.
(wybór uczestniczącego laboratorium)

 • barwa,
 • mętność,
 • odczyn pH,
 • przewodność elektryczna właściwa,
 • twardość ogólna,
 • wapń,
 • mangan,
 • żelazo rozpuszczone lub ogólne,
 • chlorki,
 • jon amonowy,
 • azotany,
 • azotyny,
 • dodatkowo nowość
  – glin, – siarczany,
  – indeks nadmanganianowy,
  – magnez

I RUNDA PROGRAMU w 2019 r.
Data rozpoczęcia badań: 28 luty
Nadsyłanie zgłoszeń: do 21 lutego
Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

II RUNDA PROGRAMU w 2019 r.
Data rozpoczęcia badań: 25 kwietnia

Nadsyłanie zgłoszeń: do 8 maja
Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

III RUNDA PROGRAMU w 2019 r.
Data rozpoczęcia badań: 12 września

Nadsyłanie zgłoszeń:  do 5 września
Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

IV RUNDA PROGRAMU w 2019 r.
Data rozpoczęcia badań: 28 listopada
Nadsyłanie zgłoszeń:  do 18 listopada
Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE
W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 50 lub mailem: sekretariat@gfw.pl lub magda.w@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)
Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane  drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia. Termin płatności 14 dni.

POUFNOŚĆ WYNIKÓW
Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

 WARTOŚĆ PRZYPISANA
Wartość przypisana – wartość ustalona przez akredytowane laboratorium, wyznaczona jako wartość średnia odporna  przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń. W tym celu zastosowano statystykę mocną, zgodnie z ISO 13528:2015.

 ODCHYLENIE STANDARDOWE
Wartość odchylenia standardowego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla danej metody.

NIEPEWNOŚĆ
Niepewność wartości przypisanej zostanie ustalona na podstawie badań jednorodności
i stabilności próbki zgodnie z ISO 13528:2015.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW
Wartość wskaźnika  z score.
Wartość wskaźnika  z’ score.
Wartość wskaźnika En – w przypadku podania niepewności przez uczestnika.
Obliczenia statystyczne zgodnie z ISO 13528:2015.

 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej
w możliwie krótkim czasie.

 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA
Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.

DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela koordynator merytoryczny programu QUALICON 2019
Elżbieta Kiejno (58 305 54 30, 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl)
Magdalena Westreska-Kłos (tel. 58 305 54 30, 605 157 187, e-mail: magda.w@gfw.pl).