badania

SEWACON 2018 – nowe dodatkowe parametry

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI PRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA Z ZAKRESU CHEMICZNYCH ANALIZ ŚCIEKÓW SEWACON 2018

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej. Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody.

Program SEWACON 2018 jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2018 r.:
pH, Chlorki, siarczany, zawiesina ogólna, ChZT-Cr; BZT5; Azot ogólny; N-amonowy;
N- azotynowy; N-azotanowy; fosfor ogólny.

HARMONOGRAM PROGRAMU w 2018 r.

I runda programu:

Data rozpoczęcia badań: 22 marca

II runda programu: 

Nadsyłanie zgłoszeń:   do 16 października

Data rozpoczęcia badań:  25 października

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE :

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 55 lub mailem: sekretariat@gfw.pl lub magda.w@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia.
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni

POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

WARTOŚĆ PRZYPISANA

 Wartość przypisana – wartość ustalona przez akredytowane laboratorium, wyznaczona jako wartość średnia odporna  przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń. W tym celu zastosowano statystykę mocną, zgodnie z ISO 13528:2015.

ODCHYLENIE STANDARDOWE

Wartość odchylenia standardowego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla danej metody.

NIEPEWNOŚĆ

Niepewność wartości przypisanej zostanie ustalona na podstawie badań jednorodności i stabilności próbki zgodnie z ISO 13528:2015.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW

Wartość wskaźnika  z score.

Wartość wskaźnika  z’ score.

Wartość wskaźnika En – w przypadku podania niepewności przez uczestnika.

Obliczenia statystyczne zgodnie z ISO 13528:2015.

 

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej w możliwie krótkim czasie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela koordynator merytoryczny programu SEWACON 2018
Magdalena Westerska-Kłos  (tel. 58 304 99 58, 605 157 187, e-mail: magda.w@gfw.pl).

 

KARTA ZGŁOSZENIA S-2018

INFORMACJE ORGANIZACYJNE