O nas

O nas

Historia i założyciele

Gdańska Fundacja Wody została powołana do działalności w roku 1995, w ramach Programu LIFE – BALTIQUE Komisji Europejskiej.

Pośród naszych założycieli-fundatorów są instytucje i organizacje z Polski, Francji i Danii:

polska_m

POLSKA:

 • Wojewoda Gdański
 • Gmina Miasto Gdańsk
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Ministerstwo Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecne Ministerstwo Środowiska)
francja_m

FRANCJA:

 • Region Limousin oraz Region Nord-Pas des Calais
 • Agencja Wody Artois – Picardie
 • Ministerstwo Ochrony Środowiska
 • Office International de l’Eau (Międzynarodowe Biuro Wody)
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych
dania_m

DANIA:

 • The Freshwater Centre (Centrum Czystej Wody)
 • Duńska Agencja Ochrony Środowiska

 

Działalność Fundacji

Gdańska Fundacja Wody została stworzona przede wszystkim z myślą o prowadzeniu dokształcania zawodowego pracowników administracji publicznej. Jednakże wraz z rozwojem działalności oraz sięganiem po nową tematykę zaczęliśmy z naszymi przedsięwzięciami trafiać do nowego grona odbiorców, wśród których obecne są przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki Inspekcji Sanitarnej, firmy wykonawcze oraz handlowe, biura projektowe, baseny kąpielowe oraz szerokie grono osób zaangażowanych w działania związane z ochroną środowiska.

Działalność Fundacji koncentruje się na organizowaniu przedsięwzięć szkoleniowych (seminaria, szkolenia, warsztaty szkoleniowe, zajęcia laboratoryjne, szkolenia wyjazdowe) w pięciu podstawowych grupach tematycznych:

 • gospodarka ściekowa
 • gospodarka wodna
 • gospodarka stałymi odpadami komunalnymi
 • zagadnienia legislacyjne i ekonomiczne
 • eksploatacja pływalni krytych

Przeprowadzamy także:

 • międzylaboratoryjne badania porównawcze w zakresie
 • mikrobiologii wody (AQUA)
 • mikrobiologii żywności (FOODLAB)
 • chemicznych analiz ścieków(SEWACON)
 • fizycznochemicznych analiz wody (QUALICON)

W każdym roku Gdańska Fundacja Wody organizuje około 60 różnego typu przedsięwzięć szkoleniowych, na których gościmy około 1 500 – 2 000 osób!
Te liczby bardzo nas cieszą, świadczą bowiem o trafności doboru tematów i ich aktualności. Staramy się, by poziom merytoryczny naszych szkoleń był jak najwyższy a poszczególne tematy były prezentowane przez ekspertów w danej dziedzinie.

..

Partnerzy międzynarodowi

Gdańska Fundacja Wody współpracuje z organizacjami i instytucjami europejskimi w zakresie realizacji projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej.
Wśród najważniejszych zagranicznych partnerów Fundacji należy wymienić:

 • Region Limousin
 • Międzynarodowe Biuro Wody z Francji (Office International de l’Eau)
 • Centrum Czystej Wody z Danii (The Freshwater Centre)
 • Region Średniej Frankonii i Bawarskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Problemów Środowiskowych z Niemiec

Efektami współpracy są szkolenia realizowane w Polsce, podczas których zagraniczni wykładowcy omawiają doświadczenia swoich krajów w danej dziedzinie lub wyjazdy studyjne do krajów Europy Zachodniej, podczas których uczestnicy mogą zapoznać się w praktyce z osiągnięciami innych krajów.

 

Stowarzyszenie Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej

SEOGWS-logo

Z przyjemnością informujemy, że od czerwca 2013 roku Gdańska Fundacja Wody znajduje się w gronie Członków Wspierających Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Osobą odpowiedzialną w sprawach związanych ze Stowarzyszeniem jest:
Alicja Loch-Dzido
alicja.ld@gfw.pl

 

Klaster Laboratoriów Polskich

KLP logo

POROZUMIENIE z KLP zostało zawarte w dniu 16 lutego 2015r.

Przedmiotem porozumienia jest współpraca przy realizacji szkoleń organizowanych przez GFW mająca na celu wzajemną promocję oraz zapewnienie wysokiej jakości szkoleń skierowanych do laboratoriów.

 

Wpis Fundacji do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Gdańska Fundacja Wody jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001), paragraf 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365) z dniem 23.03.2005 r. Gdańska Fundacja Wody została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – pod numerem 2.22/00103/2005.