INCOT: International cooperation – better trainings

INCOT: International cooperation – better trainings

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

image

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Dnia 31.12.2017 roku rozpoczął się projekt „INCOT – International cooperation – better trainings”, którego Gdańska Fundacja Wody jest koordynatorem. Projekt jest realizowany we współpracy z partnerami: Bayerisches Landesamt für Umwelt (Niemcy) oraz Isle Utilities B.V. (Holandia). Czas trwania projektu wynosi 12 miesięcy, co oznacza że zakończy się on 30.12.2018 roku. Projekt „International cooperation – better trainings” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Głównym celem projektu INCOT jest stworzenie silnego, stałego partnerstwa na rzecz poprawy kształcenia zawodowego kadr sektora wodno – ściekowego w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Niemiec i Holandii. Osiągnięcie tego celu ma nastąpić poprzez umożliwienie międzynarodowym partnerom na wyminę i skonfrontowanie pomysłów, praktyk i stosowanych metod.

Projekt INCOT zakłada wzajemną edukację, a także podnoszenie kompetencji związanych zarządzaniem gospodarką wodno – ściekową. Współczesne kadry zajmujące się ochroną środowiska oraz pracownicy branży wodno – ściekowej od lat sygnalizują pogarszający się stan środowiska ekosystemów wodnych. Zanieczyszczenia, takie jak  mikroplastiki, farmaceutyki pogarszają jakość zarówno wód powierzchniowych, jak i podziemnych. Sektor wodno – ściekowy mierzy się aktualnie także z problemem jakim jest zagospodarowywanie osadów ściekowych. Niemcy, Holandia i Polska posiadają swoje niedoskonałe metody radzenia sobie z tym problemem. Niestety żadna z tych metod nie jest korzystna dla środowiska. Realizacja projektu „International cooperation – better trainings” pozwoli wypracować wspólną dla Niemiec, Holandii i Polski (a być może też innych krajów) strategię działania, która przyniesie wyczekiwane rozwiązania i przybliży nas do rozwiązania tych problemów.

Lider projektu INCOT – Gdańska Fundacja Wody powstała w 1995 roku w ramach Programu LIFE jako rezultat współpracy organizacji i instytucji pochodzących z Polski, Francji oraz Danii. Założycielami – fundatorami GFW są: Wojewoda Gdański, Miasto Gmina Gdańsk, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Ministerstwo Środowiska, Office International for Water (Francja), Region Limousin (Francja) oraz The Freshwater Center (Dania). Gdańska Fundacja Wody działa jako instytucja merytorycznie wspierająca kadry związane z ochroną środowiska (gospodarka wodna, ściekowa, odpadowa, przepisy prawa, badania wody, ścieków, osadów ściekowych).

W ponad 20-letniej działalności Gdańska Fundacja Wody zorganizowała ponad 1200 przedsięwzięć szkoleniowych w których udział wzięło ponad 21 000 osób. Dzięki profesjonalnej organizacji i wysokiemu poziomowi merytorycznemu przedsięwzięć GFW cieszy się dobra opinią gromadząc na swoich szkoleniach uczestników z całego kraju, w szczególności z województwa pomorskiego. Misja GFW wypełniana jest przez realizację szkoleń, warsztatów, seminariów, webinariów, wizyt studyjnych, spotkań i międzylaboratoryjnych badań biegłości. Przygotowywane przedsięwzięcia są adresowane do przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, laboratoriów badawczych, biur projektowych i konsultingowych, inspekcji sanitarnych i inspekcji ochrony środowiska, instytucji naukowych, administracji rządowej szczebla wojewódzkiego i administracji samorządowej wszystkich szczebli oraz producentów wyrobów znajdujących zastosowanie w ochronie środowiska i inżynierii sanitarnej.

GFW współpracuje z szeregiem specjalistów – praktyków, angażowanych jako wykładowców, z ośrodkami naukowymi, centrami edukacji ekologicznej oraz instytucjami rządowymi i stowarzyszeniami branżowymi. Gdańska Fundacja Wody posiada doświadczenie we współpracy z krajami: Niemcy, Francja, Dania, Finlandia, Norwegia, Hiszpania, Rumunia, Ukraina, RPA, Chiny, Szwecja. Chętnie uczestniczy w projektach międzynarodowych i posiada doświadczenie w realizacji projektów z następujących programów: Phare, Interreg IIIC, Interreg South Baltic, Interreg Baltic Sea Region, Leonardo da Vinci, Asia Pro Eco I, FWPN, NFOŚiGW, WFOŚiGW, LIFE+, Erasmus+.

Jednym z partnerów projektowych jest Bawarska Agencja Ochrony Środowiska (LFU), z którą Gdańska Fundacja Wody współpracuje od kilkunastu lat. LFU jest centralnym organem ds. ochrony środowiska, przyrody, geologii oraz zarządzania zasobami wodnymi. Instytucja ta zajmuje się monitoringiem, gromadzeniem i analizą danych dotyczących stanu środowiska w Bawarii. Bawarska Agencja Ochrony Środowiska realizuje projekt TTW (Transfer Technologii Wodnych), który stanowi platformę wymiany doświadczeń w wymiarze międzynarodowym. Celem realizacji projektu TTW jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie gospodarki wodnej.

Trzecim partnerem projektu jest Isle Utilities (ISLE) – znana na całym świecie niezależna jednostka doradcza w zakresie technologii i innowacji w sektorze wodno – ściekowym. Jej zadaniem jest wzmacnianie sektora wodno – ściekowego poprzez łączenie teorii z praktyką, łączenie twórców innowacyjnych technologii bezpośrednio z ich użytkownikami  czyli przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, jak również wspomaganie procesów testowania i ulepszania rozwiązań. Stworzone przez ISLE grupa Technology Approval Group (TAG) jest reprezentowana przez przedstawicieli – praktyków z sektora wodno – ściekowego. TAG poszukuje rozwiązań i dyskutuje nad bieżącymi problemami i wyzwaniami branży gospodarki wodno – ściekowej. Obecnie TAG zrzesza 150 przedsiębiorstw członkowskich.

Zarówno LFU jak i ISLE nie są dla GFW instytucjami obcymi – przekonanie o ich rzetelności zdecydowało o zawiązaniu partnerstwa. Każdy z partnerów prowadzi w swoim kraju dokształcanie zawodowe tych samych grup odbiorców tj, kadry w sektorze wodno – ściekowym. W Niemczech organizacja szkoleń odbywa się na bardzo wysokim poziomie, jednak jest ograniczona do niemieckich odbiorców. ISLE ma dostęp do wielu technologii, również spoza Europy oraz organizuje duże, międzynarodowe szkolenia i konferencje. GFW posiada duże doświadczenie w organizacji szkoleń i implementacji rozwiązań, głównie na poziomie pracowników niższego szczebla. Wszystkie trzy organizacje partnerskie mają  były dotychczas instytucjami działającymi samodzielnie na arenie międzynarodowej. Połączenie doświadczeń partnerów pozwoli na podniesienie jakości szkoleń oraz dostępu do nich. Innowacyjny charakter projektu sprawia, że branża wodno – ściekowa (dotąd skupiająca się lokalnie na swoich zadaniach i problemach) otrzyma sygnał i pierwsze wskazówki, jak działać w szerszym zakresie.

Projekt INCOT jest realizowany m. in. poprzez organizację międzynarodowych spotkań projektowych w Polsce, w Niemczech i Holandii. Pierwsze spotkanie partnerów realizujących projekt „INCOT: International cooperation – better trainings” odbyło się w Polsce, w Gdańsku (19 kwietnia 2018 r.). Spotkanie rozpoczęło się od wygłoszenia prezentacji przez Gdańską Fundację Wody na temat aktualnego stanu gospodarki wodnej, kanalizacyjnej i ściekowej w Polsce. Przedstawione zostały aktualne problemy, szanse i wyzwania przed, którymi stoją oczyszczalnie ścieków i inne instytucje związane z sektorem wodno – ściekowym w Polsce. Po zakończeniu prezentacji nastąpiła dyskusja, podczas której padło wiele szczegółowych pytań, dotyczących przede wszystkim problemów, potrzeb i wykorzystywanych technologii w oczyszczalniach ścieków i zagospodarowywania osadów ściekowych. Dyskusja skupiła się również na aspekcie organizacji i jakości szkoleń zawodowych dla kadr sektora wodno – ściekowego w Polsce, Niemczech i Holandii. Rozmowa, która wywiązała się pomiędzy partnerami doprowadziła do wniosku, iż istnieje konieczność stworzenia silnego partnerstwa oraz zwiększenie zdolności działania partnerów na arenie międzynarodowej. Regularna wymiana praktyk i metod pomiędzy partnerami jest sposobem na wzajemne uczenie się i poprawę obecnej sytuacji sektora wodno – ściekowego.

Drugi dzień spotkania projektowego (20 kwietnia 2018 r.) miał miejsce na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz na Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów w Gdańsku. Uczestnicy zobaczyli jak w praktyce wygląda praca tychże obiektów, jakie technologie są stosowane, a jakie innowacje wdrażane. Pojawiło się wiele pytań do pracowników oczyswzczalni oraz Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów. Pytania dotyczyły głównie sposobów zagospodarowywania osadów ściekowych, problemów z jakimi obecnie zmagają się te obiekty oraz tego w jaki sposób sobie z nimi radzą. Partnerzy projektu pytali również o plany rozwojowe na najbliższą przyszłość oraz zainteresowanie najnowszymi innowacjami w sektorze wodno – ściekowym. Po wizycie studyjnej miała miejsce dyskusja, podczas której omówiono najbardziej interesujące kwestie dotyczące wszystkich omówionych zagadnień w ciągu całych dwóch dni spotkania projektowego.

Podczas dwóch dni trwania spotkania projektowego zrealizowano cele projektowe takie jak wymiana praktyk i doświadczeń, skonfrontowanie pomysłów i praktyk, wzajemne uczenie się, dokonanie analizy sytuacji w krajach partnerskich, a także zawiązanie współpracy i rozwijanie partnerstwa. Z uwagi na to, że całe spotkanie, wszystkie prezentacje, wizyty studyjne – zarówno na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód jak i na ITPO, jak i dyskusje odbywały się w języku angielskim wszyscy uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności językowe. Kolejne spotkanie projektowe „INCOT – International cooperation – better trainings” odbędzie się w Niemczech, w dniach 10-11 lipca 2018 roku.


Projekt International cooperation – better trainings jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Kwota dofinansowania na realizację projektu INCOT wynosi 24650€.

Zapraszamy do śledzenia informacji o przebiegu realizacji projektu oraz z jego rezultatami na facebooku Gdańskiej Fundaji Wody oraz na platformach EPALE oraz eTwinning.

Więcej informacji o programie Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w ramach którego organizowany jest projekt znajdą Państwo w zamieszczonej broszurce [klik]


Partnerzy projektu:

gfw1

ISLE_Logo

LFU_Schriftzug_engl_50c_60k_2015