SZKOLENIA


Luty

Gdańsk                 są miejsca 01.02.2019 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE-89/1Praktyczne aspekty wdrażania RODO w jst i spółkach komunalnych Gdańsk                 są miejsca 05.02.2019 - 06.02.2019 Gospodarka wodna GW-48 Ograniczanie pozornych i rzeczywistych strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych Gdańsk                 są miejsca 12.02.2019 - 13.02.2019 Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. Szkolenie skierowane do spółek komunalnych i gmin (Wod-kan,odpady) Gdańsk                 są miejsca 19.02.2019 - 19.02.2019 Baseny kąpielowe Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych Gdańsk                 są miejsca 21.02.2019 - 22.02.2019 Gospodarka ściekowa Procesy inwestycyjne S-57 – Anammox i deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania Gdańsk                 są miejsca 21.02.2019 - 22.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S – 56/ 2 Inteligentne sieci wodociągowe : GIS oraz modelowanie matematyczne sieci wodociągowych. Nowości, zalety i wady. Gdańsk                 są miejsca 28.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE-88/1 Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan w 2019 r. Opłaty za usługi wodne, zgody wodnoprawne oraz postępowania taryfowe po zmianach.

Marzec

Gdańsk                 są miejsca 01.03.2019 - 01.03.2019 Gospodarka wodna GW- 55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw Gdańsk                 są miejsca 05.03.2019 - 06.03.2019 Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO, w praktyce branży Wod-Kan i odpadowej. Gdańsk                 są miejsca 15.03.2019 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Gś-58/1 Gospodarka osadowa w 2019 r. Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Gdańsk                 są miejsca 26.03.2019 - 27.03.2019 Baseny kąpielowe Procesy technologiczne na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 26.03.2019 - 26.03.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-60 – Praktyczne rozwiązania w gospodarce ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami.

Kwiecień

są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Tereny zdegradowane i zdewastowane – metody ich zagospodarowania i rekultywacji są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych Gdańsk                 są miejsca 10.04.2019 - 11.04.2019 Baseny kąpielowe Nowoczesne techniki basenowe Gdańsk                 są miejsca 16.04.2019 - 16.01.2019 Baseny kąpielowe Zasady higieniczne prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 25.04.2019 - 26.04.2019 Gospodarka ściekowa S-61 Ścieki przemysłowe. Gospodarka wodno-ściekowa w oczyszczalniach przemysłowych- dedytkowane technologie, racjonalna eksploatacja.

Maj

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Kontrola stanu ekologicznego jezior i rzek. Technologie rekultywacji jezior. są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych są miejsca 21.05.2019 - 23.05.2019 Baseny kąpielowe XXII SEMINARIUM BASENOWE

Czerwiec

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami II Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami Gdańsk                 są miejsca 05.06.2019 - 06.06.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej Gdańsk                 są miejsca 05.06.2019 - 05.06.2019 Laboratoria badawcze Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi Gdańsk                 są miejsca 12.06.2019 - 13.06.2019 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Rekultywacja terenów nadrzecznych – przykłady zagospodarowania. Gdańsk                 są miejsca 25.09.2019 - 26.09.2019 Gospodarka ściekowa Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku – wymagania i procedury

Październik

są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania