SZKOLENIA


Grudzień

Gdańsk                 są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata. Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-60 – Praktyczne rozwiązania w gospodarce ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami.

Styczeń

Gdańsk                 są miejsca 22.01.2019 - 23.01.2018 Laboratoria badawcze GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian Gdańsk                 są miejsca 22.01.2019 Gospodarka ściekowa S-59 GOSPODARKA OSADOWA – małe i średnie oczyszczalnie ścieków Gdańsk                 są miejsca 24.01.2019 - 25.01.2019 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa GŚ-58 Azot i fosfor obecna praktyka, wyzwania, technologie i perspektywa nowych standardów Gdańsk                 są miejsca 29.01.2019 Gospodarka ściekowa LE-87 Szkolenie dla GMIN: Zarządzanie infrastrukturą wod-kan w gminach – efekt ekonomiczny i środowiskowy Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Procesy inwestycyjne S-57 – Anammox i deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania

Luty

są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Obsługa projektów w systemie SL2014 Gdańsk                 są miejsca 05.02.2019 - 06.02.2019 Gospodarka wodna GW-48 Ograniczanie pozornych i rzeczywistych strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych Gniewino                 są miejsca 07.02.2019 - 08.02.2019 Gospodarka ściekowa Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków II Gdańsk                 są miejsca 18.02.2019 - 22.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Automatyzacja Przedsiębiorstw Wodociągowo -Kanalizacyjnych. Nowości, zalety i wady.

Marzec

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi Gdańsk                 są miejsca 01.03.2019 - 01.03.2019 Gospodarka wodna GW- 55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw Gdańsk                 są miejsca 12.03.2019 - 13.03.2019 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych Gdańsk                 są miejsca 26.03.2019 - 26.03.2019 Gospodarka ściekowa Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku – wymagania i procedury

Kwiecień

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Tereny zdegradowane i zdewastowane – metody ich zagospodarowania i rekultywacji są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa S-61 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych- dedytkowane technologie, racjonalna eksploatacja.

Maj

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Kontrola stanu ekologicznego jezior i rzek. Technologie rekultywacji jezior. są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych są miejsca 21.05.2019 - 23.05.2019 Baseny kąpielowe XXII SEMINARIUM BASENOWE

Czerwiec

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami II Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami Gdańsk                 są miejsca 05.06.2019 - 06.06.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Rekultywacja terenów nadrzecznych – przykłady zagospodarowania. Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO

Październik

są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania