SZKOLENIA


Wrzesień

są miejsca 25.09.2018 - 26.09.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S- 56 Systemy komputerowe / oprogramowania dostępne dla branży wod-kan. Inteligentne sieci wodociągowe. są miejsca 26.09.2018 - 27.09.2018 Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE28 – Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – aktualny stan prawny są miejsca 27.09.2018 - 27.09.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Wydajność energetyczna procesów wodnych i ich samodzielna ocena narzędziem EMSA: Bezpłatne szkolenie w ramach projektu Energy Angels są miejsca 28.09.2018 - 28.09.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW11: Oszczędność na Nowym Prawie Wodnym. Zmniejszenie opłat za wodę w przemyśle spożywczym. są miejsca 28.09.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-20 Przygotowanie próbek wód i ścieków do badań fizyczno-chemicznych oraz proste metody ograniczania wpływu wybranych czynników przeszkadzających. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW-52 Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych

Październik

są miejsca 02.10.2018 Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne BR-1 – Biogazownie rolnicze – proces inwestycyjny. Cykl szkoleń dla obecnych i przyszłych inwestorów. Cz. I Dokumentacja i projekt są miejsca 04.10.2018 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany. są miejsca 09.10.2018 Laboratoria badawcze GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian są miejsca 11.10.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-41 Omówienie zmian w normie w PN-EN ISO 5667-3. Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody. są miejsca 16.10.2018 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-58 – Przydomowe oczyszczalnie ścieków – aspekty prawne, specyfikacje techniczne, wymagania , systemy nadzoru i kontroli, doświadczenia i technologie brak miejsc 17.10.2018 - 18.10.2018 Laboratoria badawcze GL26/2 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody. są miejsca 18.10.2018 - 19.10.2018 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa B-12 RODO i zamówienia publiczne w sektorze obiektów sportowych – najważniejsze zmiany prawne są miejsca 18.10.2018 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-58 – Przydomowe oczyszczalnie ścieków – aspekty prawne, specyfikacje techniczne, wymagania , systemy nadzoru i kontroli, doświadczenia i technologie są miejsca 23.10.2018 Gospodarka ściekowa GL-27 Prawidłowa eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków są miejsca 23.10.2018 - 24.10.2018 Laboratoria badawcze GL-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ są miejsca 23.10.2018 Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-53 Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego są miejsca Informacje wkrótce GŚ-49 – Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek ścieków – szkolenie z praktycznymi ćwiczeniami są miejsca 25.10.2018 Laboratoria badawcze Webinaria E-36 Barwa wody-rutynowa realizacja badań. są miejsca 25.10.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE84 – Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Praktyczne szkolenie dla gmin w świetle pierwszych doświadczeń związanych z naliczaniem opłat retencyjnych. są miejsca 29.10.2018 - 30.10.2018 Laboratoria badawcze GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru są miejsca 30.10.2018 - 30.10.2018 Gospodarka ściekowa S-59 GOSPODARKA OSADOWA – małe i średnie oczyszczalnie ścieków

Listopad

są miejsca 05.11.2018 - 06.11.2018 Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P-20 – Zasady kwalifikowalności wydatków oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE są miejsca 06.11.2018 Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne BR-1 – Biogazownie rolnicze – proces inwestycyjny. Cykl szkoleń dla obecnych i przyszłych inwestorów. Cz. II Budowa i rozruch są miejsca 07.11.2018 - 07.11.2018 Baseny kąpielowe B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z technologii basenowej i skutecznych metod eliminacji przekroczeń mikrobiologicznymi w obiektach basenowych są miejsca 08.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE85 – Finansowanie kanalizacji deszczowej w gminie. Jak uporać się z rosnącymi kosztami obsługi kanalizacji deszczowej? są miejsca 16.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca 22.11.2018 - 23.11.2018 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. są miejsca 29.11.2018 - 30.11.2018 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty są miejsca 29.11.2018 - 30.11.2018 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE82 Parasol dla menedżera – praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej członków zarządów spółek komunalnych

Grudzień

są miejsca 06.12.2018 - 07.12.2018 Gospodarka ściekowa Procesy inwestycyjne S-57 – Anammox i deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata. są miejsca 18.12.2018 - 19.12.2018 Gospodarka wodna GW-50 Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych.

Styczeń

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Azot i fosfor obecna praktyka, wyzwania, technologie i perspektywa nowych standardów są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Zasady prowadzenia audytu energetycznego w małych firmach wodociągowych – teoria i praktyka są miejsca 22.01.2019 - 23.01.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Automatyzacja Przedsiębiorstw Wodociągowo -Kanalizacyjnych. Nowości, zalety i wady.

Luty

są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Obsługa projektów w systemie SL2014 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku – wymagania i procedury są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola pracy małych oczyszczalni ścieków w praktyce- wymogi prawne a potrzeby eksploatacyjne są miejsca 21.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Bezpieczeństwo wody do spożycia

Marzec

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Cykl 3 szkoleń dla operatorów małych i średnich oczyszczalni ścieków są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawa i obowiązki gmin i firm wodociągowych w świetle istniejących uwarunkowań prawnych są miejsca 19.03.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawo wodne kontra wodociągi : bieżące problemy, aktualizacje są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna S14- Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek wody

Kwiecień

są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Tereny zdegradowane i zdewastowane – metody ich zagospodarowania i rekultywacji są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych są miejsca 17.04.2019 - 18.04.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej

Maj

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Kontrola stanu ekologicznego jezior i rzek. Technologie rekultywacji jezior. są miejsca Informacje wkrótce Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych są miejsca 21.05.2019 - 23.05.2019 Baseny kąpielowe XXII SEMINARIUM BASENOWE

Czerwiec

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami II Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Rekultywacja terenów nadrzecznych – przykłady zagospodarowania. są miejsca Informacje wkrótce Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO

Październik

są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania