szkolenia

P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO

WFOSiGW wersja kolor


9-10 sierpnia 2018 r., Gdańsk


Wykładowca: Bartosz Wolański

 


Program szkolenia:

Dzień 1: 9:30 – 16:00, obiad godz. 13:30

Dzień 2: 9:00 – 14:00, obiad godz. 14:00

 

 • Zasady skutecznej realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
 • Zasady udzielania zamówień i ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
 • Właściwa promocja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
 • Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu
 • Skuteczne rozliczanie projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków pomocowych UE
 • Obowiązki w zakresie monitorowania efektów projektu inwestycyjnego
 • Właściwe przygotowanie do kontroli projektu inwestycyjnego

 


Profil uczestników:

Do adresatów szkolenia zaliczyć można przede wszystkim następujące grupy zawodowe:

 • Członkowie kadry administracyjnej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
 • Członkowie kadry merytorycznej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (członkowie zespołów projektowych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy)
 • Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
 • Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych
 • Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE

 


Cele:

Celem głównym oferowanego szkolenia jest właściwe przygotowanie do realizacji, rozliczania i kontroli projektu współfinansowanego ze środków UE.

Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

 • Minimalizacja zagrożeń wynikających z ryzyka naruszeń Umowy o dofinansowanie projektu
 • Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu
 • Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji
 • Podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych

 


Korzyści dla uczestników:

 • Nauka skutecznego zarządzania zespołem zadaniowym
 • Nabycie umiejętności w zakresie skutecznej realizacji i rozliczeń projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków publicznych;
 • Nauka poprawnego udzielenia zamówień w projektach inwestycyjnych
 • Opanowanie zasad rozliczania i dokumentowania wydatków inwestycyjnych, w tym kosztów rzeczowych i osobowych
 • Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu
 • Wyższa sprawność w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektów dofinansowanych z grantów unijnych;
 • Zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu.
 • Zapoznanie się z przykładami uchybień i nieprawidłowości w projektach inwestycyjnych
 • Odpowiednie przygotowanie się do kontroli projektu
 • Podniesienie sprawności we wdrażaniu zaleceń pokontrolnych