szkolenia

B-11/1 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

Szkolenie jest dedykowane głównie dla kadry technicznej, konserwatorów i przedstawicieli stacji sanitarnych.


 

       Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami uzdatniania wody na obiektach basenowych oraz omówienie prawidłowych działań. 


 


Podczas szkolenia uczestnicy poznają pod względem praktycznym każdy etap związany z prawidłową eksploatacją pływalni krytych. Przedstawimy krok po kroku najistotniejsze aspekty w funkcjonowaniu, oraz  źródła błędów, zaniedbań i problemów technicznych, które mogą skutkować złą eksploatacją na obiekcie. Omówimy szczegółowo etapy uzdatniania wody basenowej i sposoby postępowania w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego wody. Jakie działania są niezbędne  po przekroczeniu parametrów w dopuszczalnym przez rozporządzenie zakresie.  Wobec powyższego pragniemy zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo dostęp do aktualnych i usystematyzowanych informacji na ten temat każdego etapu pracy na pływalni.  Zapoznamy Państwa z etapami kontroli wewnętrznej na swoim basenie według rozporządzenia Ministra Zdrowia Dz.U. 2015 poz. 2016 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalni. Przypomnienie materiału z trzydniowego szkolenia.


Ramy godzinowe szkolenia:

  • I dzień: 9:00 -16:00 (obiad – 13:00)
  • II dzień: 9:00 – 15:00 (obiad – 13:00)

Program szkolenia:

  • wymagania sanitarno-higieniczne w odniesieniu do wody pływalni publicznych: flora bakteryjna, mikrobiologiczne wskaźniki zanieczyszczeń wody.
  • koagulacja, filtracja, korekty pH i dezynfekcja;
  • odpowiednie pomiary najważniejszych parametrów decydujących o jakości wody w niecce basenu,
  • postępowanie w przypadku wykrycia ponadnormatywnego skażenia mikrobiologicznego i fizykochemicznego na pływalni i basenach odkrytych,
  • praktyczne i skuteczne sposoby rozwiązań problemów związanych z jakością wody;
  • sytuacje awaryjne (incydenty wymiotne i kałowe) – działania jakie powinniśmy podejmować, podstawowe zasady rozwiązywania problemów;

Wykładowca: mgr inż.  Małgorzata Prędota

  • specjalista i wieloletni wykładowca Gdańskiej Fundacji Wody

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia informujące o zakresie szkolenia.

 

Program Szkolenia