szkolenia

GO-3 – Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany.

Koszt szkolenia: 500,00 zł

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gminnych i miejskich, zakładów komunalnych oraz podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK).

Wykładowca: Mikołaj Maśliński

– prawnik w Kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k., doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie wodnym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych.

Opis i cel szkolenia

System gospodarowania odpadami komunalnymi podlega w ostatnim czasie dynamicznym zmianom. W rezultacie wymaga to od gmin podejmowania ciągłych działań mających na celu dostosowywanie lokalnych systemów gospodarowania odpadami do nowych uwarunkowań prawnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedstawicieli środowiska samorządowego oraz  branży odpadowej przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu przybliżyć najważniejsze zmiany legislacyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który aktualnie jest procedowany w Sejmie (druk sejmowy nr 2661). Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. projektu, projektowana nowela przewiduje zmiany mające na celu rozwiązanie problemu porzucania odpadów, a także nasilającego się zwłaszcza w maju 2018 r. zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów. Już pobieżna analiza projektowanych przepisów prowadzi do wniosku, że nowe regulacje prawne zmierzają do zaostrzenia wymagań wobec branży odpadowej oraz zwiększenia środków kontrolno-nadzorczych. Wśród projektowanych zmian pojawia się m.in. propozycja skrócenia maksymalnego okresu magazynowania odpadów do 1 roku, wprowadzenie obowiązków związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, czy wreszcie zaostrzenie wymagań związanych z uzyskaniem zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

Wśród innych kluczowych zmian należy zwrócić uwagę na ostatnie nowelizacje wynikające z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo dla przedsiębiorców, czy też zmiany związane z ustaleniem opłat za składowanie odpadów, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 2490). Co istotne, nowe stawki opłat za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych wpływają na wysokość kar pieniężnych ponoszonych przez gminy z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane gminom oraz podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy unikatowe szkolenie, którego celem jest z jednej strony przybliżenie aktualnego stanu prawnego, a z drugiej wskazanie rozwiązań prawnych, które mogą przyczynić się do wzrostu osiąganych przez gminy poziomów recyklingu, a tym samym oddalić widmo ewentualnych obciążeń finansowych w postaci kar pieniężnych.


Program szkolenia

Blok I – Projektowane uwarunkowania prawne gospodarowania odpadami komunalnymi (ok. 2,5h)

  • Część I – Projekt nowelizacji ustawy o odpadach (1,5 h)
  • Część II – Założenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1h)

Blok II – Konsekwencje ostatnich zmian na lokalne systemy gospodarki odpadami komunalnymi (2,5h)

  • Opłata za składowanie odpadów w świetle aktualnego rozporządzenia w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska
  • Skutki prawne wejścia w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  • Skutki prawne wejścia w życie rozporządzenia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów
  • Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami
  • Obowiązki sprawozdawcze gmin w świetle aktualnych przepisów

Blok III – Wyzwania na kolejne lata (1h)

  • Gospodarka o obiegu zamkniętym 
  • Pytania do eksperta

Jeśli chcą Państwo zobaczyć szczegółowy program szkolenia, swoje zapytania proszę przesyłać na maila: joanna.p@gfw.pl