szkolenia

GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru

Walidacja

Wykładowca: dr hab. nauk chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu publikacji, specjalista ds. walidacji i statystyki laboratoryjnej

Opiekun szkolenia: Joanna Parzonko; tel. 605 475 509; joanna.p@gfw.pl


Cel: Szkolenie jest adresowane do pracowników laboratoriów zajmujących się sterowaniem jakością badań, walidacją metod badawczych oraz szacowaniem niepewności pomiarów. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstawowych i/lub zaawansowanych zagadnień z zakresu sterowania jakością badań, to jest walidacji metod badawczych, szacowania niepewności pomiarów, wykorzystania informacji zawartych w świadectwach wzorcowania wyposażenia pomiarowego oraz certyfikatach materiałów odniesienia, i in. Szkolenie jest prowadzone w formie warsztatów z dużym naciskiem na rozwiązywanie przykładów z praktyki laboratoryjnej na komputerach z wykorzystaniem pakietu e-stat (opcjonalnie). Uzupełnieniem treści przekazanych na szkoleniu jest podręcznik „Analiza statystyczna w laboratorium” (PWN, Warszawa 2016 r.), który uczestnicy otrzymają razem z materiałami.


Ramy czasowe:
Dzień   I godz. 9:30 –  15.30
Dzień  II godz. 9:30 –  15.30


Zakres tematyczny:

  • Omówienie metod statystycznych stosowanych podczas walidacji metod badawczych.
  • Cechy charakterystyczne metody badawczej a walidacja metody.
  • Walidacja metod instrumentalnych (zakres roboczy i liniowość, krzywa kalibracyjna, obliczanie współczynników nachylenia i przecięcia prostej i ich niepewności oraz istotności, resztowego odchylenia standardowego, współczynnika korelacji oraz jego istotności, ocena liniowości, szacowanie niepewności krzywej kalibracyjnej, precyzja w warunkach powtarzalności i odtwarzalności wewnątrzlaboratoryjnej, obciążenie, poprawność metody, granica wykrywalności i oznaczalności)
  • Potwierdzenie przydatności metody do określonego zastosowania: potwierdzenie procedury własnej lub potwierdzenie/weryfikacja metody znormalizowanej.
  • Typowe składniki wpływające na miarodajność walidacji/weryfikacji metody, w tym: pobieranie próbek, wzorce i materiały odniesienia (jakość i spójność pomiarowa), specyfikacja matrycy, aparatura i wyposażenie (wzorcowanie, kalibracja), warunki eksperymentalne, obliczanie wyników – liczba cyfr znaczących, planowanie kontroli jakości wewnętrznej i zewnętrznej.
  • Błąd a niepewność pomiaru.
  • Różne podejścia do szacowania niepewności pomiaru: niepewność standardowa szacowana metodą typu A i B, modelowanie (wraz z wykorzystaniem danych z walidacji metody pomiarowej), porównanie z wzorcem, wykorzystanie danych z badań biegłości.
  • Niepewność pomiarów bezpośrednich i pośrednich (model pomiaru, standardowa niepewność złożona, niepewność rozszerzona).
  • Konstrukcja budżetu niepewności.
  • Zarys szacowania niepewności metod jakościowych (nieparametrycznych).

Serdecznie zapraszamy