szkolenia

GW-53 Rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego

 

Ramy godzinowe szkolenia: 9:00 – 16:00

 

Zakres tematyczny szkolenia:

1. Rekultywacja – zagadnienia co to jest ? Jak interpretować ?

2. Przegląd podstawowych regulacji prawnych dotyczących rekultywacja terenów zdegradowanych i szkód środowiskowych

3. Zakres odpowiedzialności za szkody środowiskowe

4. Przyczyny i formy degradacji

5. Diagnoza stanu terenu i ocena potrzeb rekultywacji i remediacji.

6. Metody i podstawowe zasady prowadzenia rekultywacji technicznej i biologicznej terenów zdegradowanych  w tym:
– rekultywacji terenów poskładowiskowych,
– rekultywacji wyrobisk pokopalnianych kruszyw budowlanych,
– rekultywacji terenów poprzemysłowych.

7. Wybrane techniki i technologie remediacji gruntu zanieczyszczonego  węglowodorami i metalami ciężkimi

8. Monitoring i ocena efektów rekultywacji i remediacji

9. Dyskusja, wymiana doświadczeń, konsultacje oraz podsumowanie i wnioski