szkolenia

P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO, w praktyce branży Wod-Kan i odpadowej.

Celem głównym oferowanego szkolenia jest właściwe przygotowanie do realizacji, rozliczania i kontroli projektu współfinansowanego ze środków UE

Szkolenie skierowane jest do:

 • Członkowie kadry administracyjnej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
 • Członkowie kadry merytorycznej projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE (członkowie zespołów projektowych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy)
 • Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
 • Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych
 • Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE

Wykładowca:  Bartosz Wolański


Ramy godzinowe: Szkolenie dwudniowe


Treść szkolenia: 

 • Zasady skutecznej realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
 • Zasady udzielania zamówień i ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
 • Właściwa promocja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
 • Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu
 • Skuteczne rozliczanie projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków pomocowych UE
 • Obowiązki w zakresie monitorowania efektów projektu inwestycyjnego
 • Właściwe przygotowanie do kontroli projektu inwestycyjnego

Zapraszamy do udziału !