szkolenia

Wymagania techniczne w laboratorium chemicznym – seminarium doskonalące

Zapraszamy na seminarium doskonalące pracę laboratoriów chemicznych. Podczas trzech dni szkolących przedstawimy wiedzę zarówno teoretyczną jak i praktyczną, w celu zapewnienia prawidłowego wdrażania metod badań fizykochemicznych.  W jaki sposób zrealizować i udokumentować proces wdrożenia metod badań w laboratorium krok po kroku oraz jak wykorzystać dane z walidacji / weryfikacji metod do ustalenia kryteriów wewnętrznej kontroli jakości badań. Omówimy ocenę statystyczną otrzymanych wyników z badań biegłości, oszacowanie niepewności pomiaru z uwzględnieniem składowych istotnych dla danej metody. Tematy omówione podczas trwania seminarium:

  • Rola i praktyczne wykorzystanie badań biegłości w procesie sterowania jakością.
  • Spójność pomiarowa w praktyce laboratoryjnej – badanie i wzorcowanie.
  • Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym niewymagającym wzorcowania zewnętrznego w odniesieniu do projektu załącznika nr 1 do DA-06.
  • Równoważność metod alternatywnych w badaniach.
  • Walidacja, rewalidacja metody: oznaczania fosforu, żelaza
  • Dokumentacja do wdrożenia  normy 17025:2018-02 – skuteczne wdrożenie – na przykładzie.

Harmonogram

4.12  godz. 10:00-16:00

5.12 godz.   10.00- 16:00

6.12 godz. 10:00 – 13:00

ADRESACI SZKOLENIA:

  • pracownicy i kierownicy laboratoriów badawczych,
  • pracownicy i auditorzy wewnętrzni ,  którzy planują wdrożenie systemu w laboratorium