szkolenia

P-20 – Rozliczanie Projektów Unijnych oraz kwalifikowalność wydatków w Perspektywie Finansowej 2014-2020

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu

„GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” 

finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Wykładowca:
– Bartosz Wolański EURO-CONSULTING Doradztwo Gospodarcze autor i konsultant kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, ekspert-asesor oceniający wnioski o dofinansowanie, posiadający doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów.


Ramy godzinowe szkolenia:

 • I dzień godz. 9.30 – 16.00
 • II dzień godz. 9.00 – 14.00

Profil uczestników:

 • Do adresatów szkolenia zaliczyć można przede wszystkim następujące grupy zawodowe:
 • Członkowie kadry administracyjnej projektów unijnych (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji)
 • Członkowie kadry merytorycznej projektów unijnych (członkowie zespołów badawczych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy)
 • Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
 • Audytorzy projektów unijnych
 • Konsultanci i doradcy w zakresie rozliczania i zarządzania projektami UE

person using laptop computer beside aloe vera

 


Cele:

Celem głównym oferowanego szkolenia jest poprawa efektywności w realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Do szczegółowych celów zajęć zaliczyć można przede wszystkim:

 • Usprawnienie procesu rozliczeń projektów dofinansowanych z grantów unijnych
 • Skrócenie czasu oczekiwania na wypłatę kolejnej transzy przyznanego dofinansowanie
 • Zmniejszone ryzyko negatywnych wyników kontroli projektu przez Instytucje programowe i aparat skarbowy
 • Uniknięcie konieczności zwrotu niepoprawnie wykorzystanych lub nienależnie wypłaconych środków z dotacji
 • Podniesienie efektywności zarządzania zespołem / personelem projektu
 • Podniesienie potencjału w realizacji kolejnych projektów i zwiększenie możliwości absorpcji dodatkowych środków pomocowych

Korzyści dla uczestników

Do podstawowych korzyści,  jakie niesie za sobą udział w projekcie zaliczyć trzeba:

 • Nabycie umiejętności rozliczeń środków publicznych
 • Sprawność w prowadzeniu wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby  projektów  dofinansowanych z grantów unijnych
 • Zasady skutecznego rozliczania realizacji Umowy o dofinansowanie
 • Opanowanie zasad rozliczania kosztów osobowych i rzeczowych
 • Weryfikacja zasadności rozliczanych wydatków oraz badanie efektywności kosztowej projektu
 • Zapoznanie się z przykładami naruszeń zasad rzetelnej i przejrzystej gospodarki finansowej projektu
 • Nauka skutecznego zarządzania zespołem zadaniowym

Program szkolenia:

 • Główne zobowiązania Beneficjenta w kontekście rozliczania projektu współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
 • Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie o dofinansowanie
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Podstawowe kategorie kosztów kwalifikowanych w latach 2014-2020
 • Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020
 • Warsztaty – Studium przypadku