SZKOLENIA


Luty

Gdańsk                 są miejsca 28.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE-88/1 Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan w 2019 r. Opłaty za usługi wodne, zgody wodnoprawne oraz postępowania taryfowe po zmianach.

Marzec

Gdańsk                 są miejsca 01.03.2019 - 01.03.2019 Gospodarka wodna GW- 55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw Gdańsk                 są miejsca 05.03.2019 - 06.03.2019 Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO, w praktyce branży Wod-Kan i odpadowej. Gdańsk                 są miejsca 15.03.2019 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Gś-58/1 Gospodarka osadowa w 2019 r. Nowe obowiązki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych Gdańsk                 są miejsca 22.03.2019 - 22.03.2019 Baseny kąpielowe Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Zasady pobierania próbek wody do badań jej jakości z niecek basenowych oraz zaworów czerpalnych instalacji wodociągowych Gdańsk                 są miejsca 26.03.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-60 – Praktyczne rozwiązania w gospodarce ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami.

Kwiecień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych

Maj

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Kontrola stanu ekologicznego jezior i rzek. Technologie rekultywacji jezior.

Czerwiec

Gdańsk                 są miejsca 05.06.2019 - 06.06.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej Gdańsk                 są miejsca 20.06.2019 - 21.06.2019 Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. Szkolenie skierowane do spółek komunalnych i gmin (Wod-kan,odpady)

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Rekultywacja terenów nadrzecznych – przykłady zagospodarowania.