Home » Badanie » SEWACON 2021

badania

SEWACON 2021

 

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOSCI POPRZEZ
PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE  Z ZAKRESU BADAŃ CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH ŚCIEKÓW  SEWACON 

 

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej. Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów
w wykonywaniu badań ścieków.

Program SEWACON  jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Paczki z próbkami do badań biegłości poprzez porównania międzylaboratoryjne dotrą do Państwa dzień przed wyznaczonym terminem badań.   Badania należy przeprowadzić w terminie wyznaczonym przez organizatora. Do momentu rozpoczęcia badań zaleca się przechować je w zamkniętych pojemnikach wg standardów laboratoryjnych. Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU :

   Uwaga Nowe Oznaczenia!


_ SEWACON 2021__

 

HARMONOGRAM PROGRAMU w 2021 r.

I  Runda programu:

Data rozpoczęcia badań: 04-9 lutego
Nadsyłanie zgłoszeń:  do 26 stycznia


 II  Runda programu: 

Data rozpoczęcia badań: 23-29 września
Uwaga – termin badań zmieniony! (planowany termin II połowa października – I połowa listopada)

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE :

Kartę zgłoszenia i przesłać: na adres e- mail: sekretariat@gfw.pl lub numer faksu: 58 741 81 55
W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.
Szczegółowe informacje związane z rezygnacją, reklamacjami znajdziecie Państwo w Regulaminie badań.
Regulamin Badań oraz Karta zgłoszenia dostępne są „Plikach do pobrania”.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Całkowity koszt uczestnictwa : deklarowane oznaczenia (każde oznaczenie 150 zł +VAT)
+ koszty organizacyjne 200zł +VAT
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.

POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

WARTOŚĆ PRZYPISANA

Wartość przypisana – wartość ustalona przez akredytowane laboratorium, wyznaczona jako wartość średnia odporna  przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń. W tym celu zastosowano statystykę mocną, zgodnie
z ISO 13528:2015.

ODCHYLENIE STANDARDOWE

Wartość odchylenia standardowego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla danej metody.

NIEPEWNOŚĆ

Niepewność wartości przypisanej zostanie ustalona na podstawie badań jednorodności i stabilności próbki zgodnie z ISO 13528:2015.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW

Wartość wskaźnika  z score.
Wartość wskaźnika  z’ score.
Wartość wskaźnika En – w przypadku podania niepewności przez uczestnika.
Obliczenia statystyczne zgodnie z ISO 13528:2015.