Home » Badanie » „SEWACON” 2020

badania

„SEWACON” 2020

 

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOSCI POPRZEZ
PORÓWNANIA MIĘDZYLABORATORYJNE  Z ZAKRESU BADAŃ CHEMICZNYCH I FIZYCZNYCH ŚCIEKÓW  SEWACON 2020

 

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej. Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów
w wykonywaniu badań ścieków.

Program SEWACON 2020 jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

Paczki z badaniami biegłości po przez porównania mędzylaboratoryjne dotrą do Państwa w dniu 06.09.2020.  Badania należy przeprowadzić od dnia 17 do 23.09.2020. Do momentu rozpoczęcia badań zaleca się przechować je w zamkniętych pojemnikach wg standardów laboratoryjnych. Z próbkami dostarczonych materiałów odniesienia należy postępować rutynowo zgodnie z instrukcją organizatora, oraz  przyjętymi procedurami analitycznymi w swoich laboratoriach badawczych.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2020 r.:

 • pH,
 • Chlorki,
 • siarczany,
 • zawiesina ogólna,
 • ChZT-Cr; 
 • BZT5;
 • Azot ogólny;
 • N-amonowy;
 • N- azotynowy;
 • N-azotanowy;
 • fosfor ogólny
 •  detergenty anionowe SPCA – NOWOŚĆ 2019 
 • detergenty niejonowe SPCN – NOWOŚĆ 2019 
 • żelazo NOWOŚĆ 2020

 

HARMONOGRAM PROGRAMU w 2020 r.

I runda programu:                                                                      II  runda programu:
Data rozpoczęcia badań: 5 marca                                         Data rozpoczęcia badań: 17 – 23 września
Nadsyłanie zgłoszeń:   do 24 lutego                                       Nadsyłanie zgłoszeń:  do 7  września

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE :

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 55 lub mailem: sekretariat@gfw.pl
W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

 

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia.
Faktury za uczestnictwo będą przesyłane  drogą elektroniczną lub pocztą zgodnie z informacją w karcie zgłoszenia.
Termin płatności 14 dni.

Uwaga zmiana Kosztów!

POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

 

WARTOŚĆ PRZYPISANA

Wartość przypisana – wartość ustalona przez akredytowane laboratorium, wyznaczona jako wartość średnia odporna  przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń. W tym celu zastosowano statystykę mocną, zgodnie
z ISO 13528:2015.

 

ODCHYLENIE STANDARDOWE

Wartość odchylenia standardowego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla danej metody.

 

NIEPEWNOŚĆ

Niepewność wartości przypisanej zostanie ustalona na podstawie badań jednorodności i stabilności próbki zgodnie z ISO 13528:2015.


KRYTERIA OCENY WYNIKÓW

Wartość wskaźnika  z score.
Wartość wskaźnika  z’ score.
Wartość wskaźnika En – w przypadku podania niepewności przez uczestnika.
Obliczenia statystyczne zgodnie z ISO 13528:2015.

 

REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU
REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Informacje dostępne w Regulaminie Badania


DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela:

koordynator merytoryczny programu SEWACON
Elżbieta Kiejno (tel. 58 304 99 58, 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl)

Sewacon 2020