Home » Badanie » TAPLING 2021

badania

TAPLING 2021

Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej. Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Badania biegłości w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia z kurków czerpalnych organizowane są zgodnie z

  • normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”
  • normą  PN-EN ISO 19458:2007 ,, Jakość wody: Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych”
  • normą PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i systemów dystrybucji”

Celem programu jest stworzenie możliwości potwierdzenia kompetencji w zakresie ręcznego pobierania próbek wody do spożycia.
Program jest dostępny dla wszystkich, którzy zgłoszą chęć uczestnictwa.

Zakres oceny w Badaniach Biegłości
Zgodnie z normą  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz normą przedmiotową przedstawiając po pobraniu swój protokół z pobierania a także dobrą praktyka laboratoryjną.

Ocena przygotowania próbkobiorcy do procesu pobierania
– świadomość
– dokumentowanie
– znajomość matrycy pobieranej
– umiejętność pobierania

Ocena pobierania próbek wody do analiz
(kolejność wykonywania poszczególnych czynności, odpowiednia technika pobierania etc.)

– fizykochemicznej
– mikrobiologicznej
– pomiary parametrów własnymi miernikami


Termin:   szczegóły wkrótce
Miejsce: Stacja Uzdatniania Wody „Cedron” ul. Marynarki Wojennej 1,  Wejherowo

Szczegółowe Informacje dostępne w plikach do pobrania: TAPLING INFO, REGULAMIN,  

Badania Biegłości odbędą się dzięki uprzejmości:

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
Stacja Uzdatniania Wody „Cedron” ul. Marynarki Wojennej 1,  Wejherowo

 

 

W pobieraniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną zostanie zachowany reżim sanitarny zgodny z aktualnie panującymi przepisami.

Szczegółowe informacje zostaną wysłane w potwierdzeniach uczestnictwa osobom zgłoszonym.
Dbając o Bezpieczeństwo podczas badań do dyspozycji uczestników będą płyny do dezynfekcji, maseczki oraz rękawiczki.

 

Zapraszamy!