Home » PROJEKTY » – ETV: Environmental Technology Verification

– ETV: Environmental Technology Verification

logo_ETV4Water  Norway_grants

 

 

 

 

 

Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności Energetycznej sektora wodno-ściekowego  finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu Operacyjnego PL04.

ETV jako narzędzie wspomagającego wdrażanie innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków komunalnych.

 

Zadaniem projektu jest budowanie świadomości wytwórców innowacyjnych technologii z Polski i Norwegii w zakresie wykorzystania ETV do wzmacniania przewagi konkurencyjnej firmy oraz tworzenia wiarygodnej oferty inwestycyjnej. Jest to oferta dedykowana szczególnie tym firmom, które planują transfer innowacyjnych technologii na rynki obydwu krajów, jak również na rynki Unii Europejskiej i światowe. Projekt umożliwi zapoznanie się z wymaganiami i przebiegiem procedury weryfikacji oraz możliwościami uzyskania dofinansowania na ETV.
Inwestorom, szczególnie z sektora publicznego, chcemy wskazać możliwości wykorzystania ETV m.in. w procedurze zamówień publicznych oraz jakie możliwości stwarza to narzędzie dla ograniczania ryzyka technologicznego i inwestycyjnego przy doborze i wdrażaniu innowacyjnych technologii.

DOKUMENTY PROJEKTOWE:

Ulotka projektu PL –> ulotka_ETV4Water__PL_web

Ulotka projektu EN –> ulotka_ETV4Water_ENG_web

Ulotka dla dostawców i nabywców PL –> Ulotka A4_nabywcy_dostawcy_PL_web

Ulotka dla dostawców i nabywców EN –> Ulotka A4_nabywcy_dostawcy_ENG_web

Raport „Analiza ścieżek odzysku i oszczędności energii na oczyszczalniach ścieków komunalnych”  –> raport

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE : TU

WYDARZENIA W PROJEKCIE:

  • WARSZTATY: „Ścieżki odzysku i oszczędności energii na oczyszczalniach ścieków komunalnych dzięki innowacjom” , Gdańsk,  25.09.2017r.
Cel i opis  warsztatów

Aquateam COWI we współpracy z IETU opracował raport wskazujący możliwe ścieżki odzysku i oszczędności energii na oczyszczalniach ścieków komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów mechanicznego chemicznego i biologicznego usuwania zanieczyszczeń.

Celem warsztatów było przedstawienie wyników raportu oraz wspólna dyskusja wraz z uczestnikami nad identyfikacją rzeczywistych potrzeb innowacyjnych oczyszczalni w zakresie poprawy efektywności energetycznej przez mniej energochłonne procesy i technologie oraz energooszczędne urządzenia. W trakcie moderowanej dyskusji podjęta została próba opracowania listy parametrów kluczowych dla poszczególnych procesów jakie powinny być brane pod uwagę przy opracowaniu specyfikacji technicznej do przetargu na zakup technologii tak aby technologia ta była innowacyjna a efekt jej działania był skuteczniejszy oraz uzyskiwany przy mniejszych nakładach energii i oddziaływaniu na środowisko w odniesieniu do technologii stosowanych konwencjonalnie.

W warsztatach wzięło udział 33 uczestników, głównie przedstawicieli Przedsiębiorstw Wodociągowych oraz Oczyszczalni Ścieków z terenów Województwa Pomorskiego.

IMG_20170925_081112 IMG_20170925_100547IMG_20170925_140026 IMG_20170925_135955 IMG_20170925_140008 IMG_20170925_125933 IMG_20170925_101725IMG_20170925_130201
IMG_20170925_125927 IMG_20170925_125833 IMG_20170925_125903 IMG_20170925_100651

IMG_20170925_125945

 

 

IMG_20170925_103051

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • TARGI POL-ECO SYSTEMS

Warsztaty Śniadanie z ETV: Jak uzyskać europejskie świadectwo weryfikacji ETV dla innowacyjnej, efektywnej energetycznie technologii dla gospodarki ściekowej

Targi POL-EKO SYSTEM Poznań, 17 października 2017 r. Pawilon 15, I piętro, sala nr 1A godz. 9:00 – 11:00 (rejestracja od godz. 08:30)

Cel warsztatów i zagadnienia:
Celem warsztatów było zaprezentowanie twórcom i producentom innowacyjnych technologii dla branży wodno- ściekowej, przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni, procedury weryfikacji technologii środowiskowych ETV jako narzędzia pozwalającego na uwiarygodnienie deklaracji działania technologii i korzyści wynikających z zastosowania.

Rezultatem ETV są Świadectwa Weryfikacji ETV UE, które znacząco ułatwiają wdrażanie i komercjalizację innowacyjnej technologii zarówno na rynku krajowym, Unii Europejskiej jak i globalnym.
Pozwalają one na:
 uwiarygodnienie technologii i jej dostawcy na rynku, przez co zmniejsza się ryzyko inwestycyjne nabywcy.
 potwierdzenie deklarowanych parametrów działania technologii na potrzeby zamówień publicznych
 uniknięcie konieczności prowadzenia kosztownych, każdorazowych testów lub demonstracji technologii na potrzeby inwestora
 możliwość skutecznego wyróżnienia technologii i firmy wśród konkurencji
 dotarcie do klientów na całym świecie dzięki uwiarygodnionej deklaracji sprawności technologii dostosowanej do potrzeb nabywców na rynkach docelowych. W trakcie warsztatu zostaną także zaprezentowane możliwości uzyskania dofinansowania na uzyskanie Świadectw Weryfikacji ETV w ramach programu uruchomionego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osobami , które uczestniczyły w warsztatach mieli być , przede wszystkim, przedstawiciele grupy dostawców, tj producentów innowacyjnych technologii, twórców urządzeń przyczyniających się do poprawy efektywności energetycznej na oczyszczalni ścieków . Udało się jednak zainteresować również licznych przedstawicieli Wojewódzkich i Narodowych Funduuszy Ochrony środowiska , którzy  finansowo,  bardzo czesto przyczyniają sie do realizacji innowacji i modernizacji na oczyszczalniach ścieków.

 

IMG_20171017_092126 IMG_20171017_091429 IMG_20171017_090904 IMG_20171017_090824 IMG_20171017_090736 IMG_20171017_081508

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty Lunch z ETV: Jak skutecznie i bez ryzyka wdrażać innowacje dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni dzięki ETV 

Targi POL-EKO SYSTEM Poznań, 17 października 2017 r. Pawilon 15, I piętro, sala nr 1A godz. 12:30 – 14:30

Cel warsztatów i zagadnienia:

Celem warsztatu było przedstawienie narzędzia weryfikacji technologii środowiskowych ETV oraz możliwości jego wykorzystania do zakupu innowacyjnych rozwiązań dla branży wodno-ściekowej. Zwykle inwestorzy wykazują ostrożne podejście do innowacji, preferując technologie o udokumentowanych osiągnięciach. Sektor wodno-ściekowy jest szczególnie wymagający pod tym względem, ponieważ instalowane technologie mają silny wpływ na ogólną wydajność oczyszczalni czy proces technologiczny zakładu. Decyzje dotyczące inwestycji oparte są na analizie potrzeb oraz starannej ocenie ryzyka technologicznego i finansowego.
Zamówienia publiczne na innowacje mogą stworzyć ogromne możliwości. Zakup innowacyjnych rozwiązań pozwala organom publicznym na szczeblu regionalnym i lokalnym na efektywniejsze świadczenie usług publicznych, niższe zużycie energii, niższe koszty całego cyklu życia oraz zapewnia wiele innych korzyści wynikających z zastosowania rozwiązań dokładnie dostosowanych do ich potrzeb . Sektor publiczny ma potężne środki i możliwości, by zamawiać innowacyjne rozwiązania, brakuje mu jednak właściwych zachęt oraz narzędzi ograniczania ryzyka, aby móc w pełni skorzystać z inwestycji w nowe technologie.

Warsztaty miały na  celu pozwolić uczestnikom na :

 zrozumienie roli innowacji w poprawie efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków
 zapoznanie się z narzędziem weryfikacji technologii środowiskowych ETV oraz korzyściami jakich dostarcza przy podejmowaniu decyzji o inwestycji
 uzyskanie wiedzy na temat możliwości wykorzystania świadectw weryfikacji ETV w procedurach zamówień publicznych

Spotkanie popołudniowe było kierowane przede wszystkim do operatorów oczyszczalni, przedstawicieli firm konsultingowych, projektantów, oraz inwestorów bezpośrednio związanych z zastosowaniem innowacji w obiektach gospodarki wodno- ściekowej. Wsród uczestników spotkannia nie zabrakło jednak przedstawicieli innych instytucji – zainteresowanych ofertą projektu ETV oraz tematyką innowacji na oczyszczalni ścieków.

 

sdr

 

sdr

sdr

sdr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specjalistyczne szkolenie: Świadczenie usług badawczych i analitycznych na potrzeby weryfikacji innowacyjnych technologii środowiskowych dla branży wodno-ściekowej w ramach Programu ETV UE

Targi POL-EKO SYSTEM Poznań, 18 października 2017 r. Pawilon 15, I piętro, sala nr 1A godz. 9:00 – 11:00

Cel warsztatów i zagadnienia:

Celem szkolenia było zaprezentowanie wymagań dotyczących przygotowania, realizacji, sprawozdawania oraz zapewnienia jakości badań i analiz jakie muszą spełniać jednostki badawcze zainteresowane świadczeniem usług dla twórców i producentów innowacyjnych technologii w ramach Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (EU ETV).
W ramach polsko-norweskiego projektu pt. Upowszechnienie wykorzystania ETV w celu poprawy efektywności energetycznej sektora wodno – ściekowego ETV4Water chcemy stworzyć polsko-norweskie zaplecze do prowadzenia badań technologii na potrzeby wytworzenia danych niezbędnych do weryfikacji technologii wodno- ściekowych w ramach ETV.

Podstawą do weryfikacji są wysokiej jakości dane z badań technologii uzyskane w procesie spełniającym wymagania zgodne z normą ISO 17025, których dostarczają jednostki badawcze oraz laboratoria analityczne. JWTŚ IETU jest jednostką weryfikującą akredytowaną do weryfikacji technologii dla branży wodno-ściekowej w ramach Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (ETV UE). W ramach szkolenia chcemy zapoznać jednostki oraz laboratoria analityczne zainteresowane podjęciem współpracy z JWTŚ-IETU w zakresie prowadzenia badań i analiz próbek środowiskowych na potrzeby weryfikacji z procedurami ETV dotyczącymi przygotowania, realizacji, sprawozdawania badań oraz zapewnienia ich jakości zgodnie z wymaganiami ETV UE.

Głownym celem szkolenie było zaprezentowanie wymagań stawianych przed jednostkami badawczymi  w zakresie przygotowania, realizacji , sprawozdawania badań oraz zapewnienia ich jakości zgodnie z wymaganiami ETV UE.

Szkolenie kierowane było przede wszystkim  do instytutów badawczych, uczelni, akredytowanych laboratoriów analitycznych i centr badań i rozwoju innowacyjnych technologii dla branży wodno-ściekowej. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, a grupa docelowa rzeczywiście składała się z przedstawicieli jednostek badawczych , które w przyszłości wyraziły chęć współpracy.

 

 

IMG_20171018_091144IMG_20171018_091138 IMG_20171018_091106 IMG_20171018_091115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • WARSZTATY W NORWEGII

 

Warsztaty z ETV w Norwegii czyli jak uzyskać europejskie świadectwo weryfikacji ETV dla innowacyjnej, efektywnej energetycznie technologii dla gospodarki ściekowej oraz jak skutecznie i bez ryzyka wdrażać innowacje dla poprawy efektywności energetycznej oczyszczalni dzięki ETV.

Poniewaz zadaniem projektu jest budowanie świadomości wytwórców innowacyjnych technologii z Polski i Norwegii w zakresie wykorzystania ETV do wzmacniania przewagi konkurencyjnej firmy oraz tworzenia wiarygodnej oferty inwestycyjnej,  warsztaty przeprowadzane podczas targów  POLECO systems i zawarte w nich prezetnacje – zostały również przekazane grupie zgłoszonych dostawców i nabywców technologii po stronie Norweskiej.  Spotkanie odbyło się w siedzibie partnera projektu, firmy Aquateam COWI, w Oslo, w dniach 23-24.10.2017 r.

 

cof

cof

sdr

sdr

sdr

dav

20171024_115102

 

 

ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT PROJEKTU ETV I PROMOWANEJ W NIM USŁUGI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z KOORDYNATOREM PROJEKTU NA JEGO STRONIE INTERNETOWEJ–>   TU