Home » Szkolenie » E-180 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan

szkolenia

E-180 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan

 

 

 

 

Nowe definicje ustawowe
Wyłączenia stosowania Ustawy

Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
Rodzaje zamówień i zamówienia mieszane
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotowe środki dowodowe
Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł.

Zasady udzielania zamówień
Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
Zmiany w zakresie określenia momentu wszczęcia postępowania oraz publikacji i zmiany ogłoszeń o zamówieniu, w tym okresowe ogłoszenie informacyjne
Zamówienia w procedurze „unijnej” o wartości równej lub większej od progów unijnych w zależności od wybranego trybu postępowania
-Usługi społeczne

System kwalifikowania wykonawców i umowy ramowe
Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego:
-Warunki udziału w postępowaniu
-Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy
-Podmiotowe środki dowodowe
-Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych

Zakres zmian dotyczących składania ofert:
-Forma oferty
-Nowe terminy związania ofertą
-Nowe reguły zwrotu wadium
-Otwarcie ofert – rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia
-Nowe przesłanki odrzucenia oferty
-Sprawozdawczość

Umowy o zamówienie publiczne:
-Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień
-Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych
-Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
-Zmiany umowy

Harmonogram: 20 września 2021, godz. 10.00-11.30

Wykładowca: Piotr Pieprzyca – PROZAM,  zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Od 2006 roku w ramach PROZAM współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami, jest również ich pełnomocnikiem przed Krajową Izbą Odwoławczą.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !