Home » Szkolenie » E-180 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan

szkolenia

E-180 Prawo zamówień publicznych dla branży wod-kan

 

 1. Nowe definicje ustawowe
 2. Wyłączenia stosowania Ustawy
 • Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne:
  1. Rodzaje zamówień i zamówienia mieszane
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  3. Przedmiotowe środki dowodowe
  4. Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł.
 1. Zasady udzielania zamówień
 2. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami
 3. Zmiany w zakresie określenia momentu wszczęcia postępowania oraz publikacji i zmiany ogłoszeń o zamówieniu, w tym okresowe ogłoszenie informacyjne
 • Zamówienia w procedurze „unijnej” o wartości równej lub większej od progów unijnych w zależności od wybranego trybu postępowania
 • Usługi społeczne
 1. System kwalifikowania wykonawców i umowy ramowe
 2. Zmiany w ramach oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego:
  1. Warunki udziału w postępowaniu;
  2. Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy;
  3. Podmiotowe środki dowodowe;
  4. Uzupełnianie i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych.
 3. Zakres zmian dotyczących składania ofert:
  1. Forma oferty
  2. Nowe terminy związania ofertą;
  3. Nowe reguły zwrotu wadium;
  4. Otwarcie ofert – rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia;
  5. Nowe przesłanki odrzucenia oferty;
  6. Sprawozdawczość.
 • Umowy o zamówienie publiczne:
  1. Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy oraz jej obowiązkowych postanowień;
  2. Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych;
  3. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa
  4. Zmiany umowy

Harmonogram:

23 czerwca 2021 godzina 10.00-11.30

Wykładowca: Piotr Pieprzyca – PROZAM,  zajmuje się szeroko rozumianą problematyką zamówień publicznych. Arbiter na liście prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Od 2006 roku w ramach PROZAM współpracuje z zamawiającymi i wykonawcami, jest również ich pełnomocnikiem przed Krajową Izbą Odwoławczą.