Home » Szkolenie » E-120 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie wodkan w świetle aktualnych i planowanych przepisów. Nowe zasady gospodarowania i magazynowania odpadów w kontekście BDO

szkolenia

E-120 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie wodkan w świetle aktualnych i planowanych przepisów. Nowe zasady gospodarowania i magazynowania odpadów w kontekście BDO

Szanowni Państwo, 

Z dniem 31 grudnia 2020 r. kończy się okres przejściowy dotyczący prowadzenia ewidencji odpadów. Oznacza to, że od nowego roku cała ewidencja odpadów powinna być prowadza wyłącznie za pośrednictwem „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). Nie ulega natomiast wątpliwości, że pierwszy rok funkcjonowania modułu ewidencyjnego oraz modułu sprawozdawczego w BDO wywołał szereg praktycznych problemów dotyczących wytwarzania, zbierania czy też przetwarzania odpadów w przedsiębiorstwie wod-kan.

Należy przy tym zauważyć, że od 1 stycznia 2021 r. wejdą w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1742). W rezultacie wytwórcy odpadów, a w tym przedsiębiorstwa wod-kan, powinni dokonać rewizji sposobu magazynowania odpadów pod kątem nowych wymagań prawnych, a następnie dostosować się do nowych standardów w tym zakresie. Warto przy tym zauważyć, że aktualnie trwają intensywne prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o odpadach. Nowe przepisy mają na celu wdrożyć pakiet dyrektyw unijnych związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym. Co więcej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska proceduje również projekt ustawy, która ma doprowadzić do rozszerzenia BDO o rejestr faktur oraz rachunków.

Mając na uwadze powyższe, celem niniejszego szkolenia jest z jednej strony podsumowanie 1-ego roku doświadczeń związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów w BDO, a z drugiej próba przedstawienia wyzwań jakie niosą dla przedsiębiorstw wod-kan nowe, a także planowane przepisy.

 

Adresaci szkolenia:

  • przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych,
  • urzędy gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków,
  • podmioty przyjmujące osady ściekowe od przedsiębiorstw wod-kan.

Harmonogram: 12.01.2021, godz. 09:30 – 13:30

W trakcie wydarzenia będzie możliwość zadawania pytań za pomocą mikrofonu.

Prelegent: Mikołaj Maśliński, prawnik, właściciel MM Doradztwo Prawne, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. Na co dzień wspiera przedsiębiorców w zakresie wykonywania obowiązków związanych z BDO. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki. W jego szkoleniach stacjonarnych i online dot. BDO wzięło udział prawie 2 tys. osób. Jest również autorem kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Autor kanału na YouTube „Prawo dla przedsiębiorców”. Jego filmy na temat BDO mają ponad 50 tys. wyświetleń, przy czym średnia ocen pozytywnych przekracza 98% wszystkich ocen.

Wieloletni autor w czasopismach branżowych takich jak Wodociągi-Kanalizacja, Kierunek WOD-KAN, Forum Eksploatatora. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz Gdańską Fundacją Wody.

 

Ekspert wspierający: Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, inżynier ochrony środowiska, posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej – inżynierii ochrony środowiska.  Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami gospodarki odpadami, prawem ochrony środowiska i innymi powiązanymi z tym dziedzinami. W latach 1999-2012 pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie na stanowisku kierownika Działu Ochrony  Powierzchni Ziemi, zajmowałam się nadzorem i kontrolą zakładów i instalacji w zakresie gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczenia odpadów, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów i innymi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji tego działu.

Od 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczę w procesach legislacyjnych.

Zapraszamy!