Home » Szkolenie » E-135 Sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące osadów ściekowych i innych odpadów

szkolenia

E-135 Sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące osadów ściekowych i innych odpadów

Do dnia 15 marca 2021 r. należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Powyższe sprawozdanie składa również wiele przedsiębiorstw wod-kan.

Co istotne, sprawozdanie za 2020 r. ponownie będą składane za pośrednictwem BDO, czyli „Bazy danych
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” (tzw. BDO). BDO wciąż budzi szereg wątpliwości wśród jego użytkowników. Często ich źródłem są wątpliwości natury prawnej.

Mając na uwadze powyższe, zapraszamy na praktyczne szkolenie, którego celem jest przedstawienie prawnych
i technicznych aspektów związanych z przygotowaniem sprawozdania przez przedsiębiorstwa wod-kan
w systemie BDO.

Adresaci szkolenia: przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych, a także urzędy gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

PROGRAM SZKOLENIA
Część 1 – Wprowadzenie (9:30 – 10:45) / Mikołaj Maśliński
Status prawny przedsiębiorstwa wod-kan w świetle ustawy o odpadach

 • istota BDO – co każdy musi wiedzieć o BDO?
 • przedsiębiorstwo wod-kan jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
  – pojęcie wytwórcy odpadów
  – kiedy przedsiębiorstwo wod-kan nie jest wytwórcą odpadów?
  – odpady komunalne a inne odpady
  – czy przedsiębiorstwo wod-kan ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów?
 • odpady wytwarzane w przedsiębiorstwie a odpady wytwarzane w terenie w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo wod-kan.

Roczne sprawozdanie – aspekty prawne

 • do kiedy należy złożyć sprawozdanie?
 • jakie sprawozdania składa typowe przedsiębiorstwo wod-kan?
 • jakie są sankcje za niezłożenie sprawozdania?
 • z jakim czasem przedawnia się obowiązek sprawozdawczy?
 • kiedy pracownik, księgowa lub inny podmiot może złożyć sprawozdanie w imieniu przedsiębiorstwa wodkan?
 • w jaki sposób przygotować pełnomocnictwo?

Przerwa: 10:45-11:00

Część 2. Sprawozdanie w BDO (godz. 11:00-12:15) / Mikołaj Maśliński
Sprawozdanie w BDO – krok po kroku (operacje w systemie BDO)

 • jakie działy sprawozdania wypełnia przedsiębiorstwo wod-kan?
 • w jaki sposób wykazać w sprawozdaniu komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie w celu odzysku?
 • w jaki sposób rozliczyć komunalne osady ściekowe przekazywane w innych celach?
 • w jaki sposób inne odpady w BDO?
 • czy przedsiębiorstw wod-kan dotyczą sprawozdania produktowe?

 Sesja pytań i odpowiedzi z udziałem dr Agnieszki Lipniackiej-Piaskowskej (12:25-13:30)
W trakcie sesji pytań będzie możliwość zadawania pytań głosowych pod warunkiem posiadania mikrofonu przez uczestnika

Uwaga!  zmiana terminu
Harmonogram: 05.03.2021, godz. 9.30 – 13:30


Prowadzący: Mikołaj Maśliński,
prawnik, właściciel Mikołaj Maśliński Doradztwo Prawne, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej doradza przedsiębiorcom w zakresie BDO, a także świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS). Autor kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Od lat publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja.

Ekspert wspierający: Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, inżynier ochrony środowiska, posiada stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej – inżynierii ochrony środowiska.  Od ponad 20 lat zajmuje się zagadnieniami gospodarki odpadami, prawem ochrony środowiska i innymi powiązanymi z tym dziedzinami. W latach 1999-2012 pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie na stanowisku kierownika Działu Ochrony  Powierzchni Ziemi, zajmowała się nadzorem i kontrolą zakładów i instalacji w zakresie gospodarki odpadami, transgranicznego przemieszczenia odpadów, gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, recyklingu pojazdów i innymi działaniami wchodzącymi w zakres kompetencji tego działu. Od 15 lat prowadzi szkolenia z zakresu gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Czynnie uczestniczy w procesach legislacyjnych.

 

Zapraszamy !