Home » Szkolenie » E-312 Inwestycje przedsiębiorstw wod-kan w odnawialne źródła energii – aspekty prawne

szkolenia

E-312 Inwestycje przedsiębiorstw wod-kan w odnawialne źródła energii – aspekty prawne

Branża wodociągowo-kanalizacyjna charakteryzuje się dużym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, co sprawia, że rosnące ceny energii elektrycznej stanowią duże wyzwanie dla całego sektora. Rozwiązaniem coraz częściej stosowanym przez przedsiębiorstwa, w celu zmniejszenia kosztów działalności jest inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE). Najczęściej wybierane technologie to produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej w agregatach kogeneracyjnych na bazie biogazu pozyskiwanego w procesie fermentacji osadów ściekowych oraz wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych.
Przeprowadzenie tego typu inwestycji stanowi jednak proces, z którym wiążą się liczne problemy organizacyjno-prawne. W pierwszej kolejności wyzwanie stanowi pozyskanie środków finansowych, w drugiej – przeprowadzenie procesu zgodnie z wymogami prawnymi oraz interesem przedsiębiorstwa.
Dotychczasowe doświadczenia przedstawicieli branży wod-kan w Polsce dowodzą, że inwestycja w instalacje OZE, przynosi liczne korzyści, pod warunkiem wyboru odpowiedniej technologii, dobrania właściwej mocy urządzeń oraz zaplanowania procesu inwestycyjnego, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z przepisów.
Szkolenie obejmuje omówienie prawnych aspektów inwestycji w OZE. Dzięki niemu dowiesz się jakie prawne modele wykorzystywania instalacje OZE mogą zostać wdrożone w przedsiębiorstwie wod-kan oraz jak uniknąć zagrożeń związanych ze stroną formalno-prawną inwestycji. W trakcie kursu poruszymy liczne kwestie problemowe najczęściej pojawiające w przypadku podmiotów prowadzących oczyszczalnie ścieków takie jak m.in:

• W jaki sposób wytwarzać energię z OZE na potrzeby przedsiębiorstwa?
• Jakie są możliwości sprzedaży nadwyżek wytwarzanej energii?
• Jakie systemy wsparcia OZE przewiduje polskie prawo?
• Jakie są prawne uwarunkowania wykorzystania osadu ściekowego do produkcji „zielonej” energii?
• Jakie są ramy prawne wykorzystywania paneli fotowoltaicznych działających samodzielnie oraz w skojarzeniu z pompami ciepła?
• Z jakimi korzyściami wiąże się włączenie przedsiębiorstwa w klaster energii lub w spółdzielnię energetyczną?

Cel szkolenia:
Szkolenie dedykowane jest dla przedsiębiorstw wod-kan działających zarówno w formie zakładów budżetowych jak i spółek prawa handlowego oraz urzędników gminnych odpowiedzialnych za problematykę wod-kan. Poruszana tematyka będzie także przydatna dla podmiotów, które w ramach wykonywanej działalności prowadzą oczyszczalnie ścieków.

Harmonogram szkolenia 25.10.2020 godzina 11:00 – 14.30

Prowadzący szkolenie: Tymoteusz Mądry
Radca prawny, doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i zawodowej specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w zagadnieniach związanych z prawem ochrony środowiska, energetycznym, prawem odnawialnych źródeł energii, prawem wodnym oraz gospodarką odpadami.
Stały uczestnik konferencji naukowych i branżowych oraz autor licznych publikacji zarówno naukowych jak i popularnonaukowych dotyczących wskazanych wyżej obszarów tematycznych na łamach licznych czasopism m.in. „Enegia i Recykling”, „Czysta Energia” „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, a także portali internetowych: „PortalKomunalny.pl” „Sozosfera.pl”, „Samorzad.pap.pl”
Posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu usług szkoleniowych i doradczych zarówno na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i organów ochrony środowiska jak i przedsiębiorców działających w wielu sektorach gospodarki m.in. deweloperów, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorców działających w branży zagospodarowania odpadów.

Program szkolenia
Cześć I – Prowadzenie działalności w sektorze OZE przez przedsiębiorstwo wod-kan
Dwa podstawowe modele prowadzenia działalności – sprzedaż energii oraz wytwarzanie energii na własne potrzeby.
• Sprzedaż energii – omówienie dostępnych modeli prowadzenia działalności:
− handel certyfikatami,
− system aukcyjny,
− taryfa gwarantowana,
− umowy sprzedaży energii – PPA oraz cPPA.
• Wytwarzanie energii (elektrycznej oraz cieplnej) na własne potrzeby – omówienie dostępnych modeli prowadzenia działalności:
− instalacja off-grid,
− instalacja prosumencka,
− instalacja włączona w spółdzielnię energetyczną.
Cześć II – Źródła finansowania inwestycji OZE
Omówienie programów finansowania inwestycji OZE z udziałem środków publicznych:
• środki krajowe:
− programy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
− programy regionalne,
− inne programy przeznaczone dla samorządów oraz sektora przedsiębiorstw,
• środki UE oraz pozostałe:
− Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności,
− europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne,
− projekty finansowane przez międzynarodowe organizacje pożytku publicznego.
• Omówienie sposobów finansowania inwestycji OZE z udziałem kapitału prywatnego:
− preferencyjne kredyty oraz pożyczki,
− możliwości pozyskania inwestora,
− finansowanie społeczne (model spółdzielni, spółki kapitałowej z udziałami obywatelskimi).
Część III – Proces inwestycyjny
• Przygotowanie do inwestycji – aspekty prawne:
− wyboru dostawcy technologii,
− przygotowanie umów zawieranych z wykonawcą,
− unikanie ewentualnych sporów z podmiotami zaangażowanymi w proces inwestycyjny,
− ubezpieczenie instalacji oraz odpowiedzialność odszkodowawcza producenta i wykonawcy.
• Etapy procesu inwestycyjnego:
− niezbędne pozwolenia administracyjne wymagane w toku realizacji inwestycji
− mapa drogowa „procesu inwestycyjnego”,
− omówienie „wąskich gardeł” procesu – m.in.
o braku możliwości uzyskania warunków przyłączenia,
o brak możliwości odbioru energii przez sieć energetyczną.
Część IV – Studium przypadku inwestycji zakończonych sukcesem oraz analiza

Przedstawienie funkcjonujących w przedsiębiorstwach wod-kan instalacji wykorzystujących technologię pozyskiwania biogazu w procesie fermentacji osadów ściekowych i produkcji z niego energii elektrycznej oraz cieplnej w agregatach kogeneracyjnych.
Przedstawienie funkcjonujących w przedsiębiorstwach wod-kan instalacji fotowoltaicznych działających samodzielnie oraz w skojarzeniu z pompami ciepła.


Regulamin webinarów, Instrukcja do platform wideokonferencyjnych z których korzysta GFW dostępna TUTAJ (w Dokumentach do pobrania na dole strony)Zapraszamy !