Home » Szkolenie » GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty

szkolenia

GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty

WFOSiGW wersja kolor

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” dofinansowanego ze  środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia dotyczącego mikroskopowej analizie osadu czynnego.

Dwudniowe szkolenie w formie wykładowo-warsztatowej skierowane jest do technologów i pracowników laboratoriów przynależnych do przedsiębiorstw wod-kan, jak również do laboratoriów powiatowych oraz wojewódzkich stacji sanitarnych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy pomocnej w określeniu stanu i składu biocenozy osadu czynnego.

Dotowany projekt zakłada dofinansowanie uczestnictwa dla osób z województwa pomorskiego (koszt uczestnictwa wynosi 50% ceny wyjściowej!).

Uczestników szkolenia zachęcamy do przywiezienia własnych próbek osadu czynnego, które zostaną poddane analizie mikroskopowej pod okiem osoby prowadzącej. Możliwe będą indywidualne konsultacje.

Ramy czasowe szkolenia:

Dzień I: 9.30-16.00

Dzień II: 9.00-13.30