Home » Szkolenie » LE-11/3 NOWE PRAWO WODNE: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA – W SŁUPSKU

szkolenia

LE-11/3 NOWE PRAWO WODNE: NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA – W SŁUPSKU

WFOSiGW wersja kolor

Szkolenie realizowane w ramach projektu
„GFW – jednostką edukacji w ochronie wód
i gospodarce wodno – ściekowej”
dofinansowanego ze  środków WFOŚiGW
w Gdańsku (WFOŚ/D/355/10/2017).

 

Gdańska Fundacja Wody, ze wsparciem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ma przyjemność zaprosić Państwa na trzecią edycję spotkania dotyczącego Nowego Prawa Wodnego, jego najważniejszych zagadnień oraz zmian.

10 listopada 2017 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druki Senackie nr 640 oraz 640 A). Co istotne, zmiany przewidziane przez omawianą nowelę wejdą w życie już 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Skala reformy ustawy branżowej, a także nadchodzące zmiany wynikającego z przyjęcia w lipcu tego roku nowego Prawa wodnego, stawiają przedsiębiorstwa wod-kan przed szeregiem wyzwań. Przedsiębiorstwa wod-kan będą musiały niezwłocznie podjąć działania mające na celu dostosowanie prowadzonej działalności do nowych uwarunkowań prawnych.
W tym zakresie na pierwszy plan wysuwa się obowiązek przeprowadzenia postępowań mających na celu zatwierdzenie nowych taryf wodociągowo-kanalizacyjnych. Postępowanie to prowadzone będzie w zupełnie nowym trybie. Co istotne, po wejściu w życie noweli uzzw taryfy wodociągowo-kanalizacyjne będą zatwierdzanie przez nowy organ regulacyjny. Należy przy tym podkreślić, że taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie ww. ustawy zachowują moc jedynie przez okres 180 dni od dnia jej wejścia w życie. Z kolei przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne zostały obowiązane do przekazania organowi regulacyjnemu wniosku o zatwierdzenie taryfy w terminie 90 dni przed upływem okresu, o którym mowa powyżej. Innymi słowy, przedsiębiorstwa wod-kan będą miały niecałe trzy miesiące na przygotowanie taryf zgodnie z nowymi zasadami.

Ponadto wciąż aktualne pozostają wątpliwości prawne związane z „sierpniową” nowelą ustawy branżowej, która nastąpiła w związku z wcześniejszym wejściem w życie części przepisów nowego Prawa wodnego. Mowa tutaj chociażby o zmianie definicji „ścieków”, która wyłączyła spod tej kategorii wody opadowe i roztopowe. Na uwagę zasługuje także nowy system opłat za usługi wodne, który zacznie obowiązywać już od 1 stycznia 2018 r.

Nie ulega wątpliwości, iż zakres nowelizowanego materiału normatywnego oraz praktyczne znaczenie nowych regulacji stawiają osoby zarządzające przedsiębiorstwami wod-kan w wyjątkowo trudnej sytuacji. Mając przy tym na uwadze dotychczasowy szum informacyjny oraz pojawiające się, niekiedy sprzeczne ze sobą wypowiedzi, wiele podmiotów skarży się na chaos informacyjny i trudności z wdrożeniem nowych regulacji prawnych. Wobec powyższego pragniemy zaprosić Państwa na kompleksowe szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo dostęp do aktualnych i usystematyzowanych informacji na temat stanu prawnego obejmującego branżę wod-kan.

Adresaci szkolenia: kadra kierownicza przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, kierownicy oraz pracownicy wydziałów ochrony środowiska w urzędach gminnych, osoby zajmujące się nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi, pracownicy starostw powiatowych, zarządcy kanalizacji deszczowej oraz  przedstawiciele wszystkich jednostek, którzy ze względu na swoje działania i zainteresowania są  bezpośrednio związani z tematem.

Dzięki gościnie Prezesa Wodociągów Słupskich, Pana Andrzeja Wójtowicza – szkolenie odbędzie się w siedzibie Wodociągów Słupskich przy Ul. Orzeszkowej 1 Słupsk. Gmach D, pierwsze piętro.

REJESTRACJA:  10:00-10:30

WYKŁADY 10:30-14:30

PYTANIA I DYSKUSJA 14:30-15:00

Szczegółowy program oraz karta zgłoszenia znajdują się w załączniku!

ZAPRASZAMY!!