Home » Szkolenie » LE 79 Ustawa kominowa rok od wejścia w życie. Zasady wynagradzania kadry menedżerskiej spółek komunalnych w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz projektowanych zmian

szkolenia

LE 79 Ustawa kominowa rok od wejścia w życie. Zasady wynagradzania kadry menedżerskiej spółek komunalnych w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz projektowanych zmian

gfw1

UWAGA ZMIANA TERMINU!!! 16.03.2018R.

Gdańska Fundacja Wody ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w szkoleniu pt.
Zasady wynagradzania kadry menedżerskiej spółek komunalnych w świetle dotychczasowych doświadczeń oraz projektowanych zmian”

Opis i cel szkolenia

Dnia 9 września 2017 r. minął pierwszy rok obowiązywania ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202 ze zm.), czyli tzw. nowej ustawy kominowej. Wspomniana ustawa w istotny sposób zreformowała zasady kształtowania wynagrodzeń kadry menedżerskiej spółek Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych. O ile przy tym większość jednostek samorządu terytorialnego implementowała w swoich spółkach przepisy ww. ustawy, o tyle wciąż istnieje szereg wątpliwości prawnych dotyczących nowych regulacji i rozliczania umów o świadczenie usług zarządzania.

Jedno z kluczowych pytań, które od miesięcy spędza sen z powiek księgowym i członkom zarządu spółek komunalnych, sprowadza się do tego, czy w związku z przejściem na umowy o świadczenie usług zarządzania, menedżerowie gminnych spółek stali się podatnikami podatku od towarów i usług (VAT)? Rozbieżność interpretacji podatkowych wydawanych przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, a wcześniej dyrektorów izb skarbowych dodatkowo komplikuje odpowiedź na to pytanie.

Co więcej, na uwagę zasługują znowelizowane w 2017 r. przepisy ustawy o gospodarce komunalnej, które stawiają nowe wymagania wobec kadry zarządzającej oraz nadzorczej spółek komunalnych. W tym kontekście pojawiają się pytania o aktualne przesłanki, jakie musi spełniać kandydat do objęcia funkcji w organach spółek komunalnych. Wreszcie, nie można zapominać, iż art. 10a ust. 7 ustawy o gospodarce komunalnej, nakłada na podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z akcji przysługujących tym podmiotom, obowiązek podejmowania działań mających na celu określenie, w drodze uchwały walnego zgromadzenia lub w statucie spółki z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego, określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
W praktyce okazuje się jednak, że wciąż wiele spółek komunalnych zaniechało tego obowiązku.

Mając na uwadze powyższe, celem niniejszego szkolenia jest z jednej strony przedstawienie dotychczasowych doświadczeń związanych z wdrażaniem przepisów tzw. nowej ustawy kominowej,
a z drugiej próba przedstawienia aktualnych stanowisk dotyczących kwestii spornych, w tym odnoszących się do problematyki podatku VAT. Ponadto, w toku szkolenia zostanie omówiony projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw, który zakłada nowelizację ustawy kominowej (nr druku w Rządowym Centrum Legislacji: UD305). Szkolenie zostanie wzbogacone o case study, w ramach którego zostaną omówione konkretne przykłady wdrażania przepisów nowej ustawy kominowej.

Prowadzący

Radca prawny, doktor nauk prawnych. Partner i szef działu prawa administracyjnego w Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp.k. w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących funkcjonowania spółek komunalnych, gospodarki wodnej, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska oraz zagospodarowania odpadów. Koordynował proces wdrażania przepisów nowej ustawy kominowej w kilkunastu spółkach komunalnych.