Home » Szkolenie » Wewnętrzna kontrola higieny w obiekcie basenowym

szkolenia

Wewnętrzna kontrola higieny w obiekcie basenowym

Ekipa

Audit czystości obiektu przeprowadzony na zlecenie – wraz z szkoleniem serwisu sprzątającego.

Podczas kontroli wykonujemy próby czystościowe z wykorzystaniem odciskowych płytek agarowych z blokadą środka dezynfekcyjnego. Próby wykonujemy rano przed rozpoczęciem funkcjonowania basenu, sprawdzamy efektywność pracy ekipy sprzątającej i sporządzamy raport z audytu dla zarządcy obiektu.

PROPONOWANY ZAKRES SZKOLENIA:

 • Zagrożenia sanitarne występujące na pływalniach krytych.
 • Wymagania sanitarno-higieniczne dla pływalni krytych.
 • Postępowanie w wypadku wystąpienia skażenia bakteriologicznego wód pływalni.
 • Wymagania eksploatacyjne w odniesieniu do utrzymania czystości i porządku na obiekcie
 • Zachowanie warunków bezpiecznej pracy przy stosowaniu chemicznych środków do utrzymania czystości (podstawy).
  – zasady dobrej praktyki higienicznej
  – radzenie sobie z biofilmem
  – dezynfekcja powierzchniowa
  – zasady tworzenia procedur
 • Współpraca personelu sprzątającego i personelu technicznego.
 • Przykłady kart sprzątania
 • Harmonogram badania wody basenowej.
 • Sytuacje awaryjne – postępowanie i działania naprawcze.
 • Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego – wymagania dotyczące warunków
  sanitarno – higienicznych

 

LICZBA GODZIN SZKOLENIOWYCH: 5 (godzina szkoleniowa = 45 minut).