Home » Szkolenie

SZKOLENIASierpień

on-line                 są miejsca 03.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych on-line                 są miejsca 04.08.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-306 Gospodarka wodno-ściekowa w świetle nowelizacji Prawa wodnego z punktu widzenia gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych on-line                 są miejsca 09.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-287 Wpływ obniżania stężenia związków organicznych na biologiczne usuwanie fosforu w procesach mechanicznego oczyszczania ścieków on-line                 są miejsca 10.08.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-276 Power Query – podstawy – laboratoria badawcze on-line                 są miejsca 17.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-288 Wpływ dobrej dokumentacji technicznej na jakość eksploatacji oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 24.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-289 Czynniki charakteryzujące ścieki i procesy zachodzące w procesach biologicznego i chemicznego ich oczyszczania on-line                 są miejsca 26.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11

Wrzesień

on line                 są miejsca 07.09.2022 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-48 Bakterie z rodzaju Legionella – zagrożenia, zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych w obiektach użyteczności publicznej on-line                 są miejsca 07.09.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-286 Błędy w przygotowaniu inwestycji w zakresie komunalnych oczyszczalni ścieków Gdańsk                 są miejsca 15.09.2022 - 16.09.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków on-line                 są miejsca 20.09.2022 Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty E-279 Zarządzanie ryzykiem powodziowym zadania gminy, możliwości techniczne, aspekt ubezpieczeniowy. on-line                 są miejsca 20.09.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-290 Wpływ dobrej dokumentacji technicznej na jakość eksploatacji oczyszczalni ścieków Gdańsk                 są miejsca 22.09.2022 - 23.09.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-11 Niskoemisyjne przedsiębiorstwa wodno-ściekowe – przyszłość WOD-KAN

Październik

on line                 są miejsca 11.10.2022 Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-55 Wdrożenie normy PN-EN ISO 11731:2017-08 w zakresie oznaczania ilościowego bakterii z rodzaju Legionella. Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.