Home » OCHRONA DANYCH OSOBOWYCHOCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Od 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

Poniżej znajdują się informacje na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz jakie są Państwa uprawnienia z tym związane.

Administrator danych
Gdańska Fundacja Wody, ul. Równa 19/21 budynek B, 80-067 Gdańsk

Dane przetwarzane są w celu:

 • świadczenia usług szkoleniowych, wykonywania umów i czynności związanych ze świadczeniem usług szkoleniowych przez Gdańską Fundację Wody. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 • prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa, w tym stosownych dokumentów księgowych, jak również przekazywanie osobom, których danych są przetwarzane, stosownych potwierdzeń wykonania usług (w tym faktury i rachunku).
  Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Komu możemy udostępnić dane?
Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie jeżeli wymaga tego prawidłowe wykonanie usługi szkoleniowej.

 • pracownicy GFW,
 • podmioty uczestniczące w realizowaniu umów związanych ze świadczeniem usług, szkoleniowych (podwykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, partnerzy realizujący wspólnie z GFW projekty szkoleniowe).

Jakie mają Państwo prawa w stosunku do swoich danych?

 • prawo dostępu do swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • prawo do wniesienia sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

 • Administrator przetwarza dane osobowe w związku z korzystaniem przez Państwa z usług GFW przez czas niezbędny do ich zrealizowania.
 • Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z wykonaniem umowy zawartej na skutek danej transakcji.
 • Część danych może być przechowywana dłużej, do czasu istnienia obowiązku prawnego, np. w związku z koniecznością dokumentowania transakcji (np. dane w fakturach, rachunkach) lub dla celów archiwalnych.

Adres do kontaktu w sprawie przechowywanych danych: ochronadanych@gfw.pl