Home » PROJEKTY » INCOT: International cooperation – better trainings » INCOT – Pierwsze spotkanie projektowe

INCOT – Pierwsze spotkanie projektowe

Projekt INCOT jest realizowany m. in. poprzez organizację międzynarodowych spotkań projektowych w Polsce, w Niemczech i Holandii. Pierwsze spotkanie partnerów realizujących projekt „INCOT: International cooperation – better trainings” odbyło się w Polsce, w Gdańsku (19 kwietnia 2018 r.). Spotkanie rozpoczęło się od wygłoszenia prezentacji przez Gdańską Fundację Wody na temat aktualnego stanu gospodarki wodnej, kanalizacyjnej i ściekowej w Polsce. Przedstawione zostały aktualne problemy, szanse i wyzwania przed, którymi stoją oczyszczalnie ścieków i inne instytucje związane z sektorem wodno – ściekowym w Polsce. Po zakończeniu prezentacji nastąpiła dyskusja, podczas której padło wiele szczegółowych pytań, dotyczących przede wszystkim problemów, potrzeb i wykorzystywanych technologii w oczyszczalniach ścieków i zagospodarowywania osadów ściekowych. Dyskusja skupiła się również na aspekcie organizacji i jakości szkoleń zawodowych dla kadr sektora wodno – ściekowego w Polsce, Niemczech i Holandii. Rozmowa, która wywiązała się pomiędzy partnerami doprowadziła do wniosku, iż istnieje konieczność stworzenia silnego partnerstwa oraz zwiększenie zdolności działania partnerów na arenie międzynarodowej. Regularna wymiana praktyk i metod pomiędzy partnerami jest sposobem na wzajemne uczenie się i poprawę obecnej sytuacji sektora wodno – ściekowego.

Drugi dzień spotkania projektowego (20 kwietnia 2018 r.) miał miejsce na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz na Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów w Gdańsku. Uczestnicy zobaczyli jak w praktyce wygląda praca tychże obiektów, jakie technologie są stosowane, a jakie innowacje wdrażane. Pojawiło się wiele pytań do pracowników oczyswzczalni oraz Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów. Pytania dotyczyły głównie sposobów zagospodarowywania osadów ściekowych, problemów z jakimi obecnie zmagają się te obiekty oraz tego w jaki sposób sobie z nimi radzą. Partnerzy projektu pytali również o plany rozwojowe na najbliższą przyszłość oraz zainteresowanie najnowszymi innowacjami w sektorze wodno – ściekowym. Po wizycie studyjnej miała miejsce dyskusja, podczas której omówiono najbardziej interesujące kwestie dotyczące wszystkich omówionych zagadnień w ciągu całych dwóch dni spotkania projektowego.

Podczas dwóch dni trwania spotkania projektowego zrealizowano cele projektowe takie jak wymiana praktyk i doświadczeń, skonfrontowanie pomysłów i praktyk, wzajemne uczenie się, dokonanie analizy sytuacji w krajach partnerskich, a także zawiązanie współpracy i rozwijanie partnerstwa. Z uwagi na to, że całe spotkanie, wszystkie prezentacje, wizyty studyjne – zarówno na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód jak i na ITPO, jak i dyskusje odbywały się w języku angielskim wszyscy uczestnicy rozwinęli swoje umiejętności językowe. Kolejne spotkanie projektowe „INCOT – International cooperation – better trainings” odbędzie się w Niemczech, w dniach 10-11 lipca 2018 roku.