badania

QUALICON 2018

I RUNDA BADAŃ BIEGŁOŚCI PRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA
Z ZAKRESU FIZYCZNO-CHEMICZNYCH ANALIZ WODY QUALICON 2018

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody do spożycia.

Program QUALICON jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2018 r.
(wybór uczestniczącego laboratorium)

barwa, mętność, odczyn pH, przewodność elektryczna właściwa, twardość ogólna, wapń, mangan, żelazo rozpuszczone lub ogólne, chlorki, jon amonowy, azotany, azotyny, dodatkowo nowość – glin, siarczany, indeks nadmanganianowy

Qualicon_info

I RUNDA PROGRAMU w 2018 r.

Data rozpoczęcia badań: 1 marca
Nadsyłanie zgłoszeń: do 23 lutego
Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

II RUNDA PROGRAMU w 2018 r.

Data rozpoczęcia badań: 4 października
Nadsyłanie zgłoszeń: do 28 września
Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 55 lub mailem: sekretariat@gfw.pl lub ela.k@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni.

POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

 WARTOŚĆ PRZYPISANA

Wartość przypisana – wartość ustalona przez akredytowane laboratorium, wyznaczona jako wartość średnia odporna  przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń. W tym celu zastosowano statystykę mocną, zgodnie z ISO 13528:2015.

 ODCHYLENIE STANDARDOWE

Wartość odchylenia standardowego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla danej metody.

NIEPEWNOŚĆ

Niepewność wartości przypisanej zostanie ustalona na podstawie badań jednorodności
i stabilności próbki zgodnie z ISO 13528:2015.

 KRYTERIA OCENY WYNIKÓW

Wartość wskaźnika  z score.

Wartość wskaźnika  z’ score.

Wartość wskaźnika En – w przypadku podania niepewności przez uczestnika.

Obliczenia statystyczne zgodnie z ISO 13528:2015.

 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej
w możliwie krótkim czasie.

 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela koordynator merytoryczny programu QUALICON 2018 Elżbieta Kiejno
(tel. 58 304 99 58, 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl).

 

Zgłoszenie_Q-2018