szkolenia

LE84 – Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Praktyczne szkolenie dla gmin w świetle pierwszych doświadczeń związanych z naliczaniem opłat retencyjnych.

Opis i cel szkolenia

W lipcu mija rok od przyjęcia nowego Prawa wodnego (ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne; Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Od tego czasu system gospodarki wodnej przeszedł prawdziwą rewolucję, która wpłynęła także na zadania organów gmin. Mianowicie, od 1 stycznia 2018 r. wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany ustalać wysokość opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Mając na uwadze wciąż pojawiające się wątpliwości prawne związane z ustaleniem wysokości wskazanej opłaty przygotowaliśmy unikatowe szkolenie, którego celem jest przybliżenie pracownikom urzędów gmin regulacji Prawa wodnego dotyczących opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. W trakcie szkolenia zostaną szczegółowo omówione przesłanki warunkujące nałożenie ww. opłat, a także tryb ich wymierzania oraz egzekwowania zaległości. Ponadto, prezentowany materiał zostanie uzupełniony o praktyczne uwagi dotyczące postępowań reklamacyjnych.

Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają dostęp do usystematyzowanego przeglądu przepisów, opatrzonych eksperckim komentarzem, uwzględniającym aktualne komunikaty i stanowiska organów administracji rządowej odpowiedzialnych za tworzenie nowych struktur organizacyjno-prawnych. Co więcej, szkolenie zostanie wzbogacone o case study przygotowane na podstawie dotychczasowych doświadczeń z wybranych gmin w Polsce.

Ramy godzinowe: 9:30 – 16:00

Przerwa obiadowa: 13:30

Prowadzący szkolenie:

  • Mikołaj Maśliński, prawnik w Kancelarii SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k., doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach działalności naukowej i eksperckiej specjalizuje się w prawie wodnym oraz w prawie administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z funkcjonowaniem spółek komunalnych. Autor licznych publikacji naukowych oraz popularnonaukowych na łamach m.in. „Studia Prawa Publicznego”, „Przeglądu Komunalnego”, czasopisma samorządowego „Wspólnota”, miesięcznika „Wodociągi-Kanalizacja”, kwartalnika „Kierunek WOD-KAN”, „Czysta Energia” oraz „Forum PPP”. Autor szkoleń i webinariów dla ośrodków edukacyjnych w tym m.in. dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych, Środkowopomorskiego Centrum Edukacji Samorządowej i Specjalistycznej oraz Akademii Wspólnoty.

Program szkolenia (ok 6h lekcyjnych)

Blok I – Wprowadzenie

– Ustawa Prawo wodne – aktualny stan prawny (0,5h)

– Nowa struktura prawno-organizacyjna organów administracji publicznej (0,5h)

Blok II – Opłata za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej i opłaty za deszczówkę

– Finansowanie systemu gospodarki wodnej – wprowadzenie (0,5h)

– Opłata za zmniejszanie naturalnej retencji terenowej (2,5h)

– Opłata za tzw. deszczówkę (rodzaje, istota, podmioty) (0,5h)

Blok III – Inne zagadnienia Prawa wodnego istotne dla gmin – zarys wybranych problemów (1h)

Dyskusja i pytania do eksperta (0,5h)