Home » Szkolenie

SZKOLENIAMarzec

on-line                 są miejsca 28.03.2023 Laboratoria E-212 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania w wodzie mikroorganizmów: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C i 36°C są miejsca 28.03.2023 Laboratoria E-256 Przegląd zleceń i umów w laboratorium badawczym, ustalenia z klientem, stwierdzenia zgodności on-line                 są miejsca 29.03.2023 Laboratoria E-333 Jakość wody do spożycia przez ludzi-monitoring gr A on-line                 są miejsca 30.03.2023 Pływalnie E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej. on-line                 są miejsca 30.03.2023 Laboratoria E-323 Jakość wody – oznaczenie pH. PN-EN ISO 10523:2012 on-line                 są miejsca 31.03.2023 Laboratoria E-335 Pobieranie próbek wody w kierunku oznaczenia bakterii Legionella on-line                 są miejsca 31.03.2023 Laboratoria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych

Kwiecień

on-line                 są miejsca 03.04.2023 Woda, ścieki E-316/2 Analiza danych eksploatacyjnych na oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 04.04.2023 Laboratoria E-244 Potwierdzenie ważności wyników pobierania próbek według normy PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 04.04.2023 Laboratoria E-336 Jakość wody — Oznaczanie mętności — Część 1: Metody ilościowe wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 są miejsca 05.04.2023 Laboratoria E-332 Normy i regulacje prawne w badaniach wody i ścieków są miejsca 05.04.2023 E-355 Nowe kryteria ocen w procesach akredytacji i nadzoru w obszarze badań sensorycznych są miejsca 06.04.2023 E-354 Obsługa i eksploatacja oczyszczalni ścieków. są miejsca 06.04.2023 Pływalnie E-117 Kontrola sanepidu w obiekcie basenowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie nieprawidłowości on-line                 są miejsca 07.04.2023 Laboratoria E-159 Pobieranie próbek wody z jezior naturalnych i sztucznych zbiorników zaporowych zgodnie z normą PN-ISO 5667-4:2017-10 Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Woda, ścieki S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan. Tarnów                 są miejsca 13.04.2023 - 14.04.2023 Laboratoria GL-26 Sensoryka w praktyce – zajęcia warsztatowe w Pracowni Sensorycznej Wody on-line                 są miejsca 14.04.2023 Odpady Woda, ścieki E-317/3 Usuwanie azotu i fosforu – podstawy i optymalizacja na oczyszczalni ścieków są miejsca 14.04.2023 Laboratoria Odpady E-344 Oczyszczanie ścieków komunalnych w aktualizowanej dyrektywie Unijnej 91/271/EWG – planowane nowe uregulowania prawne on-line                 są miejsca 17.04.2023 Laboratoria E-257 Analiza ryzyk i szans w działalności laboratoryjnej są miejsca 17.04.2023 Administracja publiczna (ochrona środowiska) Woda, ścieki E-356 Inwestycje przedsiębiorstw wod-kan w odnawialne źródła energii – aspekty prawne on-line                 są miejsca 18.04.2023 Laboratoria E-346 Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce Gdańsk                 są miejsca 19.04.2023 - 20.04.2023 Laboratoria GŚ-25 Biologiczna analiza osadu czynnego w praktyce użytkowania reaktorów biologicznych. on-line                 są miejsca 24.04.2023 Laboratoria E-254 Warsztaty eksperckie dla branży laboratoryjnej w zakresie wymagań technicznych normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 on-line                 są miejsca 24.04.2023 E-318/4 Fermentacja metanowa – podstawy i optymalizacja są miejsca 24.04.2023 E-357 Finansowanie usługi odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do systemu kanalizacji – apsekty prawne Gdańsk- Sobieszewo                 są miejsca 27.04.2023 - 28.04.2023 GL-31 Organizacja laboratorium w zakresie pobierania wody i ścieków – realizacja aktualnych wytycznych i norm

Maj

on-line                 są miejsca 08.05.2023 E-319/5 Produkcja wody ze ścieków on-line                 są miejsca 09.05.2023 Laboratoria E-325 Utrwalanie i postępowanie z próbkami wody zgodnie z 5667-3: 2018 – krok po kroku (pobieranie, utrwalanie, transport i przechowywanie próbek wód) on-line                 są miejsca 10.05.2023 Laboratoria E-326 Prawidłowe wdrożenie metody oznaczania fosforu ogólnego i fosforanów w wodzie i ściekach zgodnie z normą PN-EN ISO 6878:2006 on-line                 są miejsca 11.05.2023 Laboratoria E-347 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania mikroorganizmów w wodzie on-line                 są miejsca 12.05.2023 Laboratoria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni on-line                 są miejsca 19.05.2023 Woda, ścieki E-320/6 Omówienie projektu nowej dyrektywy wodnej od strony eksploatatora oczyszczalni ścieków są miejsca 24.05.2023 - 26.05.2023 Pływalnie S-8 XXVI SEMINARIUM BASENOWE – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju

Czerwiec

są miejsca 15.06.2023 - 16.06.2023 Woda, ścieki S-66 Zielona retencja-oszczędność dla miast

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 06.09.2023 - 08.09.2023 Odpady V SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI