Home » Szkolenie

SZKOLENIAPaździernik

on-line                 są miejsca 26.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-105_2 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)_Raportowanie wyników audytów on-line                 są miejsca 27.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-190 Sprawozdanie z badań a badania zgodne z wymogami on-line                 są miejsca 28.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-41 Nowelizacja DA-06 (Wyd.7-20.04.2020), wymagania p. 6.5. PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej. on-line                 są miejsca 29.10.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-134 Pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich Normach i RMZ, Procedurach i Instrukcjach Badawczych on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Webinaria E-150_2 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Ocena skuteczności działań korygujących i korekcyjnych

Listopad

on-line                 są miejsca 02.11.2021 Gospodarka odpadami Webinaria E-188 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – gospodarka odpadami on-line                 są miejsca 03.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-152 Pobieranie wód powierzchniowych z rzek i strumieni on-line                 są miejsca 03.11.2021 E-199 Kontrola jakości procesu pobierania próbek i ocena niepewności etapu pobierania próbek wód i ścieków on-line                 są miejsca 05.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-210 Ilościowe wyniki badań – przedstawiane w sprawozdaniach z badań. Omówienie zasad powoływania się na akredytację i Komunikatu PCA nr 353 z dnia 24.08.2021 r. on-line                 są miejsca 05.11.2021 Gospodarka odpadami E-222 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym. Obowiązki wytwórców odpadów, transport i magazynowanie odpadów oraz ewidencja odpadów w BDO w świetle najnowszych zmian prawa on line                 są miejsca 09.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-40 Bezstronność i poufność – norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 punkt 4 są miejsca 09.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-208 Porównanie metod mikrobiologicznych – wykrywanie bakterii grupy coli i Escherichia coli w próbkach wody (w zależności od matrycy – miejsca pochodzenia próbek wody) Dziarny                 są miejsca 09.11.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna GŚ-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków on-line                 są miejsca 10.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-150_3 Krótkie warsztaty – działania korygujące_Ryzyka i szanse w odniesieniu do działań korygujących i korekcyjnych są miejsca 15.11.2021 E-218 Nowe uprawnienia ratowników wodnych on-line                 są miejsca 16.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-105_3 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)_Techniki i metody audytowania są miejsca 16.11.2021 Baseny kąpielowe Webinaria E-213 Technologia basenowa – prawidłowa eksploatacja – warsztaty dla początkujących on-line                 są miejsca 16.11.2021 Laboratoria badawcze E-201/1 Aktualne wymagania stawiane akredytowanym i ubiegającym się o akredytację laboratoriom mikrobiologicznym w świetle obowiązujących dokumentów i zasad ich stosowania i znakowania. są miejsca 17.11.2021 Laboratoria badawcze E-211 Pobieranie próbek ścieków wg ISO 5667-10:2020 on-line                 są miejsca 17.11.2021 Baseny kąpielowe E- 219 Kontrola obiektów basenowych czyli jak się przygotować na wizytę inspekcji sanitarnej Tychy                 są miejsca 18.11.2021 - 19.11.2021 Baseny kąpielowe Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne B-2 Remont i modernizacja pływalni krytych – obniżenie kosztów eksploatacji i poprawa funkcjonalności. on-line                 są miejsca 18.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-106 Nowelizacja DA-05 (PCA) – planowanie udziału w PT/ILC z uwzględnieniem ryzyka. on-line                 są miejsca 19.11.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-172 Monitoring systemu wodociągowego on-line                 są miejsca 19.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-164 Pobieranie próbek wód podziemnych(piezometry) zgodnie z normą PN-ISO 5667-11:2017-10 on-line                 są miejsca 22.11.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-170 Zdalny odczyt wodomierzy – wczoraj, dziś, jutro. on-line                 są miejsca 22.11.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-171 Wykrywanie i ograniczanie strat wody w systemach wodociągowych on-line                 są miejsca 24.11.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-206 Skuteczne sterowanie instalacją napowietrzającą w biologicznej oczyszczalni ścieków – efektywne i łatwo implementowalne algorytmy regulacji. on-line                 są miejsca 25.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-105_4 Krótkie warsztaty doskonalące dla audytorów w laboratoriach (wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02)_Ryzyka i szanse – program, plan i realizacja audytów on-line                 są miejsca Informacje wkrótce Baseny kąpielowe Webinaria Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne E-205 Polityka cenowa na obiektach sportowych. on-line                 są miejsca 26.11.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-212 Zastosowanie metod referencyjnych do wykrywania i oznaczania w wodzie mikroorganizmów: Escherichia coli, Bakterie grupy coli, Enterokoki kałowe, Pseudomonas aeruginosa, ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C i 36°C on-line                 są miejsca 30.11.2021 Gospodarka ściekowa E-219 Gospodarka osadowa: problemy i proponowane rozwiązania

Grudzień

on-line                 są miejsca 06.12.2021 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-169 Cyfryzacja obiektów wodno-ściekowych – Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) on-line                 są miejsca 07.12.2021 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-216 Niezawodność pomp i innych urządzeń warunkiem niezawodności przepompowni ścieków. Gdańsk                 są miejsca 08.12.2021 - 09.12.2021 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-203 Zarządzanie czasem własnym – organizacja i podnoszenie efektywności pracy on-line                 są miejsca 09.12.2021 E-198 Sprawozdanie z badań wody, sprawozdanie z badań ścieków – jak uniknąć błędów? on-line                 są miejsca 10.12.2021 Laboratoria badawcze Webinaria E-175 Przyczyny i skutki często spotykanych w praktyce niezgodności i/lub potencjalnych niezgodności w laboratoriach badawczych Gdańsk                 są miejsca 10.12.2021 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-204 Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole on-line                 są miejsca 21.12.2021 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Webinaria E-217 Awarie pomp i instalacji w przepompowniach i oczyszczalniach ścieków.

Styczeń

Trójmiasto                 są miejsca 13.01.2022 - 14.01.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-64 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.

Luty

Gdańsk                 są miejsca 17.02.2022 - 18.02.2022 Laboratoria badawcze S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków on-line                 są miejsca 17.02.2022 Baseny kąpielowe Webinaria E-209 Obsługa aparatury kontrolno-pomiarowej na pływalni od strony praktycznej.