Home » Szkolenie

SZKOLENIAMaj

on-line                 są miejsca 30.05.2022 Laboratoria badawcze E-269 Wyznaczanie parametrów weryfikacji metod mikrobiologicznych wg PN-EN ISO 16140-3:2021-07 na przykładzie eLOD50 i eBIAS on-line                 są miejsca 31.05.2022 Laboratoria badawcze E-270 Weryfikacja metody wykrywania Salmonella spp. według normy PN-EN ISO 6579-1:2017-04 zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 16140-3:2021-07

Czerwiec

Sobieszewo                 są miejsca 01.06.2022 - 03.06.2022 Baseny kąpielowe S-8 XXV SEMINARIUM BASENOWE – efektywne zarządzanie, technologie, kierunki rozwoju on-line                 są miejsca 06.06.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-123 Technolog dla technologa: wsparcie dla początkujących pracowników oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 06.06.2022 Laboratoria badawcze E-265 Weryfikacja mikrobiologicznych metod badania wody według wytycznych normy PN-EN ISO 13843:2017-10 on-line                 są miejsca 06.06.2022 Laboratoria badawcze E-274 Formatowanie w Excelu – poziom podstawowy/średniozaawansowany – laboratoria badawcze on-line                 są miejsca 06.06.2022 Laboratoria badawcze Na zamówienie E-275 Tabele przestawne w Excelu – poziom średniozaawansowany – laboratoria badawcze on-line                 są miejsca 07.06.2022 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Na zamówienie E-273 Excel Przegląd najważniejszych funkcji – poziom średniozaawansowany – laboratoria badawcze on-line                 są miejsca 07.06.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-268 Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji – zasady opracowania i zatwierdzania planu, znaczenie taryfowe oraz planowane zmiany przepisów Prawa wodnego i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków on-line                 są miejsca 08.06.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-227 Charakterystyka i metody zagospodarowania masy pofermentacyjnej powstającej w biogazowniach celem ponownego wykorzystania jej w rolnictwie on-line                 są miejsca 08.06.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty E-277 Korzyści płynące z zastosowania Nadrzędnego Systemu Sterowania MACS na oczyszczalni w Słupsku i Iławie. są miejsca 09.06.2022 Laboratoria badawcze E-259 Omówienie zmian w Nowej Dyrektywie Wodnej Gdańsk                 brak miejsc 09.06.2022 - 10.06.2022 Gospodarka wodna S-66 Zielona retencja-jak przeciwdziałać w miastach podtopieniom i suszom on-line                 są miejsca 13.06.2022 Laboratoria badawcze E-271 Wykrywanie i oznaczanie ilościowe jaj pasożytów jelitowych w próbkach osadu ściekowego on-line                 są miejsca 14.06.2022 Gospodarka ściekowa E-173 Sposoby likwidacji odorów w sieci kanalizacyjnej. Stosowane metody, praktyczne rozwiązania. on-line                 są miejsca 14.06.2022 E-235 Przygotowanie do modernizacji oczyszczalni ścieków: na co zwrócić uwagę na przykładzie doświadczeń eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków w Słupcy on-line                 są miejsca 14.06.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-278 Błędy w przygotowaniu inwestycji w zakresie komunalnych oczyszczalni ścieków on-line                 są miejsca 14.06.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna E-267 Spory pomiędzy przedsiębiorstwami a odbiorcami usług rozstrzygane przez regulatora on-line                 są miejsca 15.06.2022 Laboratoria badawcze E-272 Wymagania techniczne, analiza ryzyka i rozwiązywanie problemów w mikrobiologicznym laboratorium rutynowym są miejsca Informacje wkrótce Baseny kąpielowe Inne Webinaria E-231 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy w obiektach basenowych Gdańsk                 są miejsca 20.06.2022 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze E-204 Skuteczna komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w zespole są miejsca 21.06.2022 - 22.06.2022 Gospodarka ściekowa GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie on-line                 są miejsca 21.06.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Webinaria E-266 Służebność przesyłu i odpłatne przejmowanie urządzeń

Sierpień

są miejsca 16.08.2022 Laboratoria badawcze E-257 Analiza ryzyk i szans w działalności laboratoryjnej są miejsca 19.08.2022 Laboratoria badawcze E-258 Niepewność etapu pobierania próbek są miejsca 23.08.2022 E-249 Rutynowa kontrola sanepidu w obiekcie basenowym – przygotowanie dokumentacji, omówienie najczęstszych uchybień on-line                 są miejsca 26.08.2022 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Webinaria E-211/2 Pobieranie próbek ścieków zgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi pobierania próbek ścieków” PN-ISO 5667-10:2021-11 on-line                 są miejsca 26.08.2022 Baseny kąpielowe E-280 Organizacja sportu i rekreacji na pływalni jako determinant rentowności obiektu sportowego

Wrzesień

Gdańsk- Sobieszewo                 są miejsca 08.09.2022 - 09.09.2022 Gospodarka odpadami S-64 IV Samorządowe Forum Gospodarki Odpadami Gdańsk                 są miejsca 15.09.2022 - 16.09.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Procesy inwestycyjne Webinaria S-63 Wymagania w laboratorium badawczym – seminarium doskonalące dla praktyków on-line                 są miejsca 20.09.2022 Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Projekty E-279 Zarządzanie ryzykiem powodziowym zadania gminy, możliwości techniczne, aspekt ubezpieczeniowy. Gdańsk                 są miejsca 22.09.2022 - 23.09.2022 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-11 Niskoemisyjne przedsiębiorstwa wodno-ściekowe – przyszłość WOD-KAN

Październik

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-65 Dobre praktyki w gospodarce wodno-ściekowej. Przyszłość dla branży wod-kan.