Home » Szkolenie » E-46 Realizacja projektów POIŚ w sektorze wod-kan – zmiany w projekcie

szkolenia

E-46 Realizacja projektów POIŚ w sektorze wod-kan – zmiany w projekcie

Szanowni Państwo,

Projekty współfinansowane z UE są projektami wymagającymi i złożonymi, nietrudno więc o nieprawidłowości. Zawsze towarzyszy im konieczność dokonywania zmian i niespodziewane sytuacje. Istotnym elementem jest znajomość procedur i sposobu dokonywania korekt.

Szkolenie jest kontynuacją cyklu realizowanego dla specjalistów wod-kan od 2013.

Webinarium jest współfinansowane w ramach dotacji do projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej”  WFOŚ/D/355/10/2017   przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Podczas szkolenia zostaną omówione:

  • obowiązki beneficjenta
  • procedury zgłaszania zmian i aneksowania umów o dofinansowanie
  • dopuszczalne przesunięcia terminów i środków
  • zmiany wskaźników
  • zmiany w projekcie wywołane czynnikami siły wyższej – np. epidemią
  • najczęściej pojawiające się nieprawidłowości

Prowadzący:  Bartosz Wolański
Konsultant i autor kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego.
W swoim dorobku wykazać się może doświadczeniem w zakresie takich programów pomocowych jak PHARE, SAPARD, SPO WKP, ZPORR, INTERREG oraz Mechanizmy Finansowe EOG (w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2004-2006), a także 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), POKL/POWER, POIG/POIR, POIIŚ oraz PROW w ramach perspektyw finansowych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Pracował w największych i w najskuteczniejszych firmach konsultingowych w Polsce na stanowiskach Dyrektora Regionalnego, Kierownika Oddziału, Kierownika Działu Projektów Finansowych i Project Managera. Od 2008 r. z powodzeniem rozwija swoją działalność gospodarczą.

Harmonogram spotkania  26.08.2020  13:00 – 14:30


Zapraszamy!