Home » Szkolenie » LE-83 Wody Publiczne i zasób gruntów pod wodami płynącymi – zadania starosty

szkolenia

LE-83 Wody Publiczne i zasób gruntów pod wodami płynącymi – zadania starosty

     Problematyka Zasobu nieruchomości Skarbu Państwa obejmującego grunty pokryte wodami płynącymi, przejścia i wykreślenia takich gruntów z, i do, tego zasobu, wywołuje wiele wątpliwości i kontrowersji od chwili jego utworzenia w 2005 r. mocą ustawy zmieniającej obowiązujące wówczas Prawo wodne z 2001 r.

     Obowiązujące obecnie Prawo wodne z 2017 r. wątpliwości tych nie rozwiewa, a dodatkowo wywołuje nowe, będące następstwem zwiększenia starostom ilości zadań związanych z gospodarką gruntami pokrytymi wodami zarówno płynącymi, jak i stojącymi. Wiele z tych wątpliwości powstało na styku prawa wodnego i prawa geodezyjnego.

    Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z Zasobem nieruchomości pod wodami płynącymi z perspektywy obu ustaw. W czasie szkolenia zostaną omówione zadania starostów dotyczące tego zasobu oraz zadania związane z obrotem gruntami pod wodami stającymi. Przedstawione zostaną również zagadnienia związane z rozgraniczeniem  gruntów pokrytych wodami płynącymi od pozostałych oraz z ustalaniem linii brzegu  wód naturalnych.

     Szkolenie adresowane jest do pracowników starostw powiatowych, a zwłaszcza tych, którzy prowadzą zasób nieruchomości skarbu państwa pod wodami płynącymi.

Zakres tematyczny szkolenia:

– Własność wód i gruntów pod wodami i zasób gruntów pod wodami płynącymi w nowym Prawie wodnym,

– Obrót gruntami pod wodami – zadania starosty,

– Pojęcie i definicja  linii brzegu w kontekście przepisów prawa,

– Postępowanie w sprawie ustalenia linii brzegu po 1.01.2018,

– Modernizacje ewidencji gruntów i budynków a ustalenie linii brzegu,

– Wykonywanie praw właścicielskich do wód płynących i ich zapis w ewidencji gruntów i budynków,

– Obowiązki geodety, hydrologa i organu administracji w ustaleniu linii brzegu,

– Zawartość projektu rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,

– Linia brzegu – wody płynące a tereny zamknięte,

– Stosowanie paragrafu 82a Rozporządzenia  w sprawie ewidencji gruntów i budynków  w zakresie pomiaru sytuacyjnego linii brzegu,

– Wody płynące w ewidencji gruntów i budynków po 1.01.2018.

Ramy czasowe szkolenia: 9.00-16.00

Wykładowcy:

Danuta Pikor – Radca Prawny z Kancelarii Radców Prawnych CIC PIkor, Behnke, Dmoch, Fryzowski Sp. p.

Dr inż. Ludmiła Pietrzak – Geodeta, Redaktor Naczelny czasopisma naukowo-technologicznego „Przegląd Geodezyjny”, Prezes firmy InterTIM, wieloletni pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Suwałkach

 

ZAPRASZAMY!

NOWY TERMIN W KRÓTCE